آرشیف

2014-11-10

jameghor

پیام بنیاد فرهنگی و اجتماعی استاد فگار به مناسبت اعلان نتایج کانکور

بنیاد فرهنگی واجتماعی استادفگار

 

بنیاد فرهنگی واجتماعی استادفگار

هوالله

محترم سیدانور«رحمتی» والی فرهنگ دوست غورباستان وهیت محترم ولایتی درامتحان کانکور وکافه ملت مسلمان ولایت غور: 
بنیادفرهنگی واجتماعی استادفگارافتخاردارد که به همت والای جناب شما درغمخواری ومواظبت ازنسل جوان جهت ادامه تحصیل برای اولین باربه اثررهنمایی های خردمندانه مقام محترم درسطح ملی مطرح شد باجذب بیش ازهزارنفر به تحصیلات عالی ریکارد را قایم نمود.موفقیت وپیروزی این دست آوردرا به مقام محترم وپیشگاه ملت نجیب غور تبریک وتهنیت عرض میداریم ,بنیاد فرهنگی واجتماعی استاد فگارتحت رهنمایی خردمندانه شما درارتقای سطح دانش متعلمان درسال تعلیمی 1392 بابرگزاری ورکشاپ های آموزشی درراه اندازی مسابقات علمی ومشاعره ,نمایش هنرهای ملی ورشد صنایع دستی رسالت وظیفوی شانرا اداء خواهد نمود تاغوریکباردیگرچهره ازگم نامی بیرون کند.

بااحترام

هیت رهبری بنیادفرهنگی واجتماعی استاد«فگار»

 

– See more at: http://firozkoh.com/ghor_province/human_right_civil_society/bunyaade_fegaar/0003_03032013_fegaar.htm#.VGDhVPl5OSo