آرشیف

2015-6-29

jameghor

پروگرام اسکالرشیب GSP

حفیظه فایز

برنامه اسکالر شیب دختران که ماهانه مبلغ (60 ) دالرامریکایی علاوه از لیلیه یا بدل اعاشه برای هر فرد محصل دختر ، دربخش قبل از خدمت ( پری سرویس ) دارالمعلمین عالی غور از طرف بانگ جهانی جهت تشویق پرداخته می شود امتیاز سال های 1389 ، 1390 و 1391 طور یکجایی به حضور داشت ریس دارالمعلمین عالی غور وهیت ریاست عمومی تربیه معلم ازمرکز و نماینده ریاست معارف ، برای 48 تن از محصلان اناث در دارالمعلمین عالی مرکز و مرکز حمایوی دارالمعلمین ولسوالی لعل وسرجنگل توزیع گردید .
هدف این برنامه مدد معاش یا تشویقی برای محصلان اناث دارالمعلمین عالی غور است تا اینکه پروسه جلب وجذب و افزایش بیشتر دختران غرض فراگیری درس های میتودیکی وسرانجام به عنوان معلمین مسلکی تقدیم جامعه شوند . البته این پروگرام ادامه دارد درجریان تحصیل به دارالمعلمین عالی غور هر محصل که ازطریق کانکور موفق شود ویا اینکه در اول سال تحصیلی به دارالمعلمین عالی غور مراجعه نموده ثبت نام نماید میتوانداز امتیازات مادی معنوی این برنامه برخوردار شود ، آن عده دختران که بعد از فراغت از دارالمعلمین ، بصفت معلم درمکاتب وظیفه می گیرند بعد از تایید مدیریت مکتب وتصدیق ریاست دارالمعلمین عالی غور مد ت دو ماه امتیاز فی ماه ( 60 ) دالر در حین اجرای وظیفه معلمی شان طور فوق العاده نیز پرداخته می شود . من به نمایندگی از محصلان طبقه اناث ، جا دارد که از تلاش های ریاست دارالمعلمین عالی غور و همکاری های بانگ جهانی ابراز تشکری نمایم .

حفیظه فایز ، نماینده محصلین اناث
وعضو کمیته گرنت دارالمعلمین عالی غور