آرشیف

2015-6-25

jameghor

پروژهء مجموعهء خدمات صحی در ولايت غور

مؤسسهء هماهنگی کمکهای انسانی (CHA) تطبيق کنندهء

مؤسسهء هماهنگی کمکهای انسانی (CHA) يک مؤسسهء خيريهء غيردولتی، غير انتفاعی وغير سياسی بوده  از اعتبار وشهرت  نيکو در سطح ملی وبين المللی برخوردار است. اين مؤسسه از سال 1987 ميلادی بدينسو با تطبيق پروژه های عامه المنفعه در نقاط مختلف کشور در خدمت هموطنان نياز مند خويش قرار داشته است. مؤسسهء هماهنگی کمکهای انسانی هماکنون در ولايات پروان، کاپيسا، بلخ، فارياب، هرات، غور، فراه و قندهار عملأ حضور داشته ومصروف تطبيق پروژه های مختلف در عرصه های صحی، تعليم وتربيه و همبستگی ملی و زراعت  ميباشد.
 
 ولايت غور يکی از ولايات کوهستانی و دور افتاده از مرکز کشوراست.  وضعيت کاملأ کوهستانی، وسعت اراضی با موجوديت بعد زياد فواصل ميان واحد های اداری، راه های صعب العبور وزمستان طويل با آب و هوای يخبندان از جمله خصوصياتی جغرافيايی است که اين ولايت را نسبت به ساير ولايات استثنا قرار داده، موجبات بهانه جوئی برای توجيه بی توجهيی  ارگانهای مرکزی دولت را فراهم نموده و سالها آنرا درحاشيهء فراموشی سپرده  است.
 
 سی اچ ا، اولين مؤسسهء بود که در سال 1999ميلادی در ولايت غور دفتر ساحوی خويش را افتتاح و شروع به فعاليت نمود. تطبيق پروژه های عاجل در سالهای خشکسالی ، پيشبرد پروژه های کوچک تعليمات حرفوی و قرضه های دورانی، ايجاد قوريه ها وفارمهای نمونوی زراعتی، تطبيق  پروگرامهای آموزش صحی وتربيهء کارمندان صحی،  اعمار ساختمان يکتعداد کلينيکها وآغاز کار پروژه های انکشافی طی سالهای گذشته همه وهمه، راه را برای تطبيق برنامه های  انکشافی چون همبستگی ملی و مجموعهء خدمات صحی دراين ولايت باز کرد. 
 
 از ماه جون 2007 بدينسو تمويل مجموعهء خدمات  صحی  ولايت غور را (به استثنای ولسوالی لعل وسرجنگل وشفاخانهء مرکز ولايت)، برای دوسال اتحاديهء اروپا به عهده گرفته است. قرارداد تطبيق اين پروژه را مؤسسهء هماهنگی کمکهای انسانی  با اتحاديهء اروپا به امضاء رسانيده است. مطابق اين قرار داد  از اول جون 2007 تمام کلينيکهای  صحی ولسواليهای ساغر، تولک، تيوره، پسابند، شهرک، دولينه ونيز کلينيکهای ولسواليهای دولتيار، چهارسده و اطراف مرکز ولايت که قبلأ توسط مؤسسهء محترم ورلدويژن به پيش برده ميشد تحت پوشش پروگرام جديد قرار گرفت. در پروگرام صحی جديد: ايجاد کلينکهای جديد، ، ارتقای BHCها به CHCها و ايجاد مراکز صحی فرعی (مطابق پلان وزارت محترم صحت عامه)، اکمال ادويه ووسايل طبی،  ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان واعمار ساختمان برخی از کلينيکها (مطابق به نقشهء استندرد وزارت محترم صحت عامه) وارائه خدمات  صحی با کيفيت و بموقع برای مريضان در همه ساحات زير پوشش در مطابقت با پاليسی و نورمهای تعيين شده از جانب وزارت محترم صحت عامه، در نظر گرفته شده است.
 
در بخش آغاز اعمار کارساختمانهای برخی کلينيکها که يک ضرورت عمده بشمار ميرود مطابق پلا ن داده شده، کار ساختمانی قسمتی ازانها درسال اول واز تعداد ديگر درسال 2008 ميلادی شروع خواهد شد. چنانچه بخاطر تطبيق پلان کار ساختمانهای سال اول، بتاريخ 16 آگست 2007، قرارداد اعمار ساختمانهای بخش جراحی شفاخانهء تيوره  و تعمير کلينک های دولتيار، شويج و غلمين ميان مؤسسهء هماهنگی کمکهای انسانی (CHA) وشرکتهای ساختمانی ارغوان وديدار به امضاء رسيد. براساس  اين قرارداد، شرکت ارغوان، ساختمان بخش جراحی شفاخانهء تيوره را الی تاريخ اخير قوس 1386 هچری شمسی و ساختمان کلينيک  دولتيار را الی تاريخ اخير اسد 1387 هچری شمسی  وشرکت ديدار ساختمان کلينيکهای شويج وغلمين را الی  تاريخ اخير سرطان 1387 هچری شمسی  تکميل مينمايند. قابل ياد آوری است که مراحل انتخاب محل اعمار کلينيک های ياد شده به استثنای کلينيک دولتيار قبلأ توسط هيئت با صلاحيت دولتی تثبيت وانجام يافته است. توقع ميرود مشکل تعيين محل کار ساختمان کلينيک دولتيار را اقوام محترم آنجا هر چه زودتر حل نمايند تا از عقب مانی کار ساختمانی آن جلوگيری بعمل آيد. با توجه به  وضعيت تعمير فعلي کلينک دولتيار (چنانچه اخيرأ در گزارش سفر محترم عبدالواحد رفيعی نيز در سايت جام غور انعکاس يافته  است) هر عللی که موجب معطلی کار ساختمان اين کلينک شود،  در حق مردم نيازمند آنجا جفای خواهد بود نابخشودنی.