آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

يـادداشـــت

كميته ارتباط جهانداران غوري

 
  
احمد سعيدي كارشناس مسايل سياسي افغانستان به علت مصاحبه هاي انتقادي اش در برابربرخي افراد حكومت، مورد تهديد قرارگرفت. روزنامه آرمان ملي نشريه اي مستقل غيردولتي، به اقتباس ازراديو دویچه ویلي آلمان،  درشماره مسلسل 2061 مورخ 21 جوزا 1390 خويش به نقل ازآقاي احمد سعيدي نوشته است كه:" اگردرآينده كدام خطري متوجه جانم شود، مسئوليت آن به دوش عمر داودزي است".
اين موضوع موجب آن شدكه ما با آقاي سعيدي تماس بگيريم و ازمسئله آگاه شويم، در نتيجه دريافتيم كه، چنين تهديدي وجوددارد وآقاي سعيدي براساس موضوع پيش آمده درمنزل بسرميبرند. اگرچه آقاي سعيدي درمشاوريت معاونيت اول رياست جمهوري ايفاي وظيفه مينمايند، ولي به عنوان يك غوري تبار، وضع پيش آمده براي ايشان مارا متاثرساخت. بنابرين جامعه ي غور تباران ( جهانداران غوري ) به اين باوراست:
زمان زورگويي وتحقيرغوريها گذشته است وديگرماراتنها تنها شكاركرده نميتوانند. قرار بود هواداران بنياد جهانداران غوري محافلي را به حمايت از شخصيت راستگوو فرهنگي كشور محترم احمدسعيدي دركابل،‌ هرات،‌ بادغيس وبغلان راه اندازي نمايند.
محترم سعيدي طي تماس به كميته ارتباط جهانداران؛ خوا ستارلغواين همايش گرديد. بهرصورت اينكه چه تحولاتي درعرصه سياست شكل ميگيرد ومحترم سعيدي به كدام گروه سياسي متمايل است، موضوع بحث ما نيست ولي هرنوع زورگويي، عكس العمل عجولانه وغيرقانوني ازطرف هرنهاد وشخصي دربرابرايشان به واكنش تند مردمي منجمله غوري تباران مواجه خواهد شد.
عدم حضور نخبگان  جمعيت 4 مليوني غوري تباردرحاكميت خود سوال برانگيز وباعث تأثروتأسف است. اما درنظر نگرفتن حق شهروندي و بي حرمتي به بزرگان ما از طرف مقامات رسمي حكومت، حوصله وصبرعلاوالديني ما را لبريز مينمايد.
 
كميته ارتباط جهانداران غوري
كابل 22 جوزا 1390