آرشیف

2015-6-29

jameghor

وضعيت معارف در ولسوالي شهرك ولايت غور

فخرالدين شريفي 


وضعيت معارف در ولسوالي شهرك ولايت غوربويژه  در منا طق قريجا ت برزو؛ سيج ‍‍‍‌‌؛جري برزو قريجا ت مختلف جلگه مزار والله  يار . 

گرچه امروزه بيشترين كمك ها كه تا هنوز صورت گرفته در عرصه معا رف افغانستان بمصرف رسيده زيرا ازاولين 

ايجاد اداره موقت تا اكنون تفاوت زياد به معارف افغانستان رونما شده چنانچه در دوره موقت تماما” دانش آموزان 

اعم ازدختر ويسر شش لك شاگرد وجود داشته. ولي ارقام آن امروز بتعدادي شش ميليون شاگرد اعم ازدخترو بيسرمصروف درس خوادن به مكا تب هستند امابازهم در حاليكه معارف روبه ترقي ا   بهبوداست دراكثرمناطق

بخصوص   دور افتاده و صعب العبورتاالحال اولاد شان دروديواري از مكتب بچشم مشا هده نكرده اند مثل گذشته محروم ازدرس مكتب باز مانده اند .

جاي هم اگرمكتب منظورشده  آن هم بدون سر بناه وبدون معلم واگرمعلم هم هست آن هم ازسوادكافي برخوردارنيست. چنا نچه نمونه بارزآن ميتوان به مناطق مربوطه ولسوالي شهرك ولايت غور مشاهده كنيم كه صد هاطفل درمناطق جلگه مزارو برزو و قريه جات همجوار آن شمرقك؛ بيدان و الايار در  زيريك چادروفضاي آزادنشسته كه هواي گرم و سوزان تابستان واز سوي ديگرنداشتن  آب باك آشاميدني با عث مريضي

تمام شاگردان شده بجاي اينكه طفل به اميددرس و تعليم بسوي مكتب بيايد. 

درعوض باعث خطر افتادن جانش ميشود واز سوي ديگرآنطورتوجه شايد بايدكه ازطرف 

مسولين معا رف  در سطح ولايت ميشد . متا سفا نه  نشده . كه اين خود ضربه ديگري به معارف و دولت 

محسوب ميشود .

اگر وضع به همين منوال ادامه بيداكند دروازه هاي مكاتب باري ديگرمسدود خواهدشد و اولاد اين وطن كما في السابق از كاروان علم وتمدن باز خواهد ماند آميد و آرزوي هرفرد اين وطن همين است كه اولاد ش نعمت علم 

ودانش بهره بر شود :تاشود كه اين كشور بياي خود استاده وديگرطا قت اين همه غربت مها جرت دوري ازوطن را تحمل كرده نميتوانند.

به آرزوي تحقق يافتن چنين روزي و حضور همه جا نبه اولاد اين كشور به مكتب ومدرسه . وسلام

   

فخرالدين شريفي سا كنه قريه جربرزو  ولسوالي شهرك ولايت غور