آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

نمادی از مردم سالاری، دربرگزاری کارگاه دوروزه

جواد علوي

 بازنگری مسوده قانون جدید شهرداری ها در ولایت غور
 

کارگاه دو روزه بحث ، تبادل نظر ،تعدیل و باز نگری "مسوده قانون جدید شهرداری ها "از سوی ریاست شهرداری ولایت غور وبا کمک مالی کمک های مردم ایالات متحده امریکا" " USAIDوکمک های تخنیکی دفتر موسسه " رمپ آب غرب" با حضور رییس شورای صلح، نماینده مقام ولایت ، رییس و کارمندان شهرداری ولایت غور، اساتید دانشگاه تعلیم وتربیه، اساتید دارا لمعلمین، نمایندگان نهاد های حقوقی، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر ونمایندگان ریاست های ادارات دولتی وموسسات مقیم ولایت غوربا مربیگری انجنیر فضل "ربی" ومعصوم "حسینی" تدویر یافت.

 بازنگری مسوده قانون جدید شهرداری ها در ولایت غور

کار گاه یاد شده ساعت 9:30دقیقه صبح 27حمل 1391 با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید ومحترم "فضل ربی" نماینده  موسسه رمپ آب گفت :" قانون شهرداری قبلا" وجود داشت .اما بر ااثر مرور زمان وتغییرات وتحولات انسانی وشهرنشینی نیاز به تجدید این قانون احساس می شد. بنابراین از سوی ادارات ریاست ارگان های محلی  جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم اتخاذ شد، که مسوده قانون شهرداری ها به تناسب زمان واشتراک شهروندان وجامعه مدنی افغانستان ترتیب گردد وهدف ازاین ورکشاب دوروزه نیز بررسی متن مسوده قانون جدید شهرداری هاست". وی همچنین خطاب به اشتراک کنندگان این کارگاه علاوه کرد:" فرصتی بسیا رخوبی پیش آمده است، تا قبل از تصویب این مسوده روی آن غور لازم صورت گیرد و تعدیلات باید منافع شهروندان کشور را تامین نمایند". موصوف در ختم صحبت هایش وعده سپرد تا نظرات تعدیلی این جلسه را بدون کم و کاست وبه صورت امانت به ریاست  ارگان ها ی محلی منتقل نماید وتاکید نمود:" مشابه این ورکشاب در تمام ولایات افغانستان در خصوص مسوده قانون جدید شهرداری ها برگزار می گردد و نظرات تعدیلی کل ولایات کشور در یک جا گرد آمده، در اختیار ریاست مستقل ارگان های محلی می گیرد.
سخنران بعدی محفل افتتاحیه " کارگاه دوره با زنگری مسوده قانون جدید شهرداری ها" محترم الحاج مودودی رییس شورای صلح ولایت غوربود. رییس شورای صلح ولایت غور بیان داشت:" دراین ورکشاب بخش شهروندی ما رقم زده می شود وامید واریم که دراین ورکشا ب با طرح ها ی سالم وسازنده، گام های مثبتی را دراین دو روز بر داریم".

 بازنگری مسوده قانون جدید شهرداری ها در ولایت غور

مودودی در قسمت پایانی سخنانش از کمک های رمپ آب غرب  که در توسعه وانکشاف خدمات شهری شهرچغچران ولایت غور در سال 1390 نقش قابل توجهی داشته است تشکر وقدردانی نمود.
شهردار ولایت غور الحاج محمد عثمان "عصمت" به معرفی ادراه شهرداری ها پرداخت:" شهرداری ها نهادی هستند که عواید شان را از مردم تحصیل می کنند واین ادارات درزمانی موفق می شوند ؛ که مردم با شهرداری ها همکاری نمایند وعواید شهردای ها را به موقع بپردازند". وی علت عدم موفقیت شهرداری ها را در سطح کشور به سه عامل نسبت داد وگفت:" 1- عدم دریافت به موقع عواید؛ 2- عدم همکاری مردم با شهرداری ها؛ 3- عدم مسلکی بودن کارمندان شهردای ها".
شهردار ولایت غور ابراز امید واری کرد که قانون شهرداری ها که مسوده آن در دست کار در ارگان های محلی است، هرچه عاجل ودقیق  ترتیب ودر نهایت قانون جدید شهرداری ها بدون عیب ونقض تصویب گردد. بی شک زمانی این قانون بدون عیب ونقض تدوین خواهد شد، که دراین کار گاه وکارگاه های مشابه درتمامی ولایات ، پیرامون هرماده آن غور ودقت کافی صورت گیرد.
در ادامه اشتراک کنندگان به چهار گروه کاری تقسیم شدند وقرارشد تا در طی دو روز هشتاد دو ماده قانون جدید شهرداری ها را با دقت غور نموده ، تعدیلات پیشنهادی را توحید و به مسولین ونمایندگان رمپ آب غرب غرض انتقال به ریاست  ارگان های محلی برای تعدیل مسوده قانون یاد شده بسپارند.
جواد "رضایی" مسؤل دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  نحوه تهیه وترتیب مسوده قانون جدید شهرداری ها را ، که با نظر خواهی از شهروندان، نهاد ها ی جامعه مدنی و اساتید دانشگاه وحقوق دانان صورت می گیرد، یک گام مثبت وارزنده توصیف کرد وافزود:" ترتیب وتصویب قانون که در آن نظرات شهروندان، نهادهای  جامعه مدنی واهل خبره د رنظر گرفته می شود ، بی شک کمترین نقیصه را خواهد داشت وامید است که درآینده این رویه اداره ارگان ها ی محلی رهنمودی برای سایر ارگان ها گردد".
حسن "حکیمی" نماینده جامعه مدنی ویک تن ازاشتراک کنندگان کارگاه یاد شده ، گفت:" ارگان ها ی دیگر نیز باید در تهیه وترتیب مسوده قوانین دیگر این شیوه اداره  ارگان های محلی را سر مشق قرار دهند تا باشد که هم به مردم و مردم سالاری ارج گذاشته باشند وهم قوانین از خطاها ی کمتری بر خوردار گردد".
کارگاه دورزوه بازنگری مسوده قانون جدید شهرداری ها در ولایت غور، در روز دوم ( 28حمل1391) با جمع بندی از سوی نماینده رمپ آب غرب ودعاییه ختم محترم الحاج حیدری معاون ریاست ارشاد ،حج واوقاف خاتمه یافت.
درپایان انجینیرفضل ربی در مورد  وظیفه مؤسسه رمپ آب روشنایی بیشتر انداخته برای حاضرین بیان نمود:" وظیفه مؤسسه رمپ آب  ظرفیت سازی شهرداری های افغانستان است" . وی اضافه کرد :"این مؤسسه در غرب،جنوب وشمال افغانستان با شهرداری  های کشور همکاراست واز سال  1390 رمپ آب غرب به چغچران مرکز ولایت غور آمده است و در قسمت های توسعه وانکشاف شهری با شهرداری ولایت غور همکار است". نماینده رمپ آب غرب  افزود:"این کارگاه دو روزه، بازنگری مسوده قانون جدید شهرداری ها نیز با کمک  مالی کمک های مردم ایالات متحده امریکا" " USAIDوکمک های تخنیکی دفتر موسسه " رمپ آب غرب" در ولایت غوربرگزار شده بود.