آرشیف

2015-6-29

غلام ربانی هدفمند

نشست شهردار با شهروندان

روز پنجشنبه مورخ 2/9/1391 محمد اسحق همراز شهردار چغچران با نمایندۀ های اصناف شهر ، بنیاد های فرهنگی ، نماینده های شورای ولایتی و رسانه ها در دفتر کاری اش جلسۀ مشورتی داشت .

آجندای این نشست را بالا بردن ظرفیت ادارۀ شاروالی ، ساختن ( کتابخانه و هوتل توسط شاروالی) ، تنظیف شهر و صنف بندی شهر تشکیل می داد .

آقای همراز با توضیح آجندای جلسه ؛ برنامه های کاری خود را تشریح کرد و به خاطر تطبیق هرچه بهتر برنامه ها ؛ با اشتراک کننده گان مشوره کرد . و همچنان از رسانه ها خواست تا فعالیت های شهرداری چغچران را تحت پوشش قرار دهند. شهردار چغچران به مردم وعده سپرد که در دوران مأموریت خود بر اساس قانون عمل خواهد کرد. اشتراک کننده ، تمام برنامه ها و فعالیت های ادارۀ تازۀ شهرداری را به فال نیک گرفته و وعده سپردند که تمام برنامه های قانونی شهردار را حمایت خواهند کرد.

آقای همراز وضعیت نانوایی های شهرچغچران را نامناسب خواند و به اشتراک کننده ها وعده سپرد که به زودترین فرصت دستگاۀ نان پزی به شهر چغچران آورده می شود .

محمدعارف قاضیزاده مسؤل دفتر ولایتی رمپ اپ فعالیت ها 1391 شهرداری را پُر دست آورد خواند و همچنان از ایجاد یک کتابخانه در داخل ادارۀ شاروالی توسط رمپ اپ خبر داد .

در پایان این جلسه فیصله گردید که هر پانزده روز یکبار جلسه تدویر گردد و نشست بعدی در مقام ولایت با حضور داشت والی ولایت صورت می گردد تا والی ولایت تمام خواست های شهروندان را بشنود.