آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

مـــــژده فرهنگي

 

بنياد فرهنگي جهانداران غوري مسرت دارد بعد ازيك مدت طولاني كتاب مقالات علمي تحقيقي سيمناربين المللي امپراطوري غوري ها و جايگاه آن در تاريخ تمدن و فرهنگ افغانستان و منطقه تحت عنوان "امپراطوري غوري ها و جايگاه آن در تاريخ تمدن و فرهنگ افغانستان و منظقه با صحافت زيبا و(625) صفحه و يك بخش البوم رنگي ازاشتراك كننده گان سيمنار ازچاپ برآمد اين كتاب به حمايت مالي بنياد فرهنگي جهانداران غوري به زيور چاپ اراسته شده كه در نوع خود بعد ازتاريخ طبقات ناصري بي نذير است و تمام تواريخ كه درمورد امپراطوري غوري ها تبصره ها  و نوشته هاي داشته اند توسط دانشمندان ،پژوهشگران و صاحب نظران عصر امروزي تحقيق،تحليل و ارزيابي گرديده  مقالات علمي شان درسيمنار امپراطوري غوري ها دراين كتاب چاپ گرديده تا براي شناخت عميق ازغوري ها و غوري تبارها ذهنيت ها روشن و ديگر غوري ها را به نام هاي اين و آن ياد نكنند و با مطالعه اين كتاب ارزشمند تاريخ با شكوه سلسله نامدارووالاتبارغوری ها  را درخاطره ها زنده نمايد.

 

مژده فرهنگی

مژده فرهنگی