آرشیف

2015-6-29

jameghor

معلومات مختصر درمورد موسسه تحصیلات عا لی غور

پوهنیار عبدالمنان خادمیان

بنام آنکه هستی نام ازو یافت فلک جنبش زمین آرام ازویافت.

حمد وسپاس بی پایان به ذاتی که به من توفیق عنایت فرمود تا اندک خدمت به مردم محروم غور کرده بتوانم. 
سلام به ملت شریف وعلم پرور غور. بعد ازمدت زمانی گزارش کاروفعالیت ریاست موسسه تحصیلات عالی را به شما مردم وطن دوست وعاشقان دانشگاه که درسالهای طولانی درانتظارش بودید واینک آرزوی دیرینه شما برآورده گردیده، ارائه میدارم درضمن لازم دانسته شد تا تشکیلات،همکاریها، پیشرفت، نیازها، مشکلات و پلان گذاری برای سالهای آینده دانشگاه غور را باشما شریک سازم. 
طوریکه درجریان هستید درسال 1391 هجری یک نهاد جدیدالتاسیس وبدون بودجه که بنده به صورت غیر ارادی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی به عنوان مسول آن معرفی گردیدم با وجودی که نسبت به محیط، عنعنات،رسم ورواجهای محیطی ناآشنا بودم، بادست خالی ولی عشق وعلاقه ایکه نسبت به دانشگاه وپیشرفت وطن خویش داشتم که درواقع غورجزئ ازآن بوده وپیشرفت غور درابعاد گوناگون پیشرفت افغانستان است، شروع به کارکردم وتوهین وتحقیرهای زیاد رانسبت به پیشبرداهدافم وسرپااستاد کردن این نهاد کشیدم. بخاطرچک کردن امیل آدرسم کدام دروازۀ باقی نمانده که من تک تک نکرده باشم وبه خاطربرآورده شدن نیازهای اولیه این نهاد ساعت ها درپشت دروازه ها منتظر مانده وتلاش می نمودم ولی ازلحاظ روحی برایم هیچگونه تاثیرنداشت چرا!؟ به خاطریکه هدفم روی پا استاد کردن دانشگاه بود. درارتباط به فیلیال بودن دانشگاه باید تذکر داد که مشکلات موسسه نوتآسیس با کمبود کادر و دیگرامکانات مستقیم به وضع محیطی، جغرافیائی … .داردکه مربوط بحکم مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی بوده، مقام محترم وزارت وریاست دانشگاه کدام صلاحیت ندارند.در جمع 32 پوهنتون دولتی شش موسسه جدیدالتاسیس فیلیال پوهنتونهای همجوار می باشند. منظوری این موسسه حاوی حکم شماره( ۲۹۰۹) مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی میباشد.

تشکیلات موسسه تحصیلات عالی غورقرار ذیل اند:
موسسه تحصیلات عالی غور دارای یک پوهنحی تعلیم وتربیه بادودیپارتمنت «کیمیا، بیولوژی»و«ریاضی، فزیک»بوده که درکانکور1390 هجری 200نفر پذیرش داشته ودرچانس دوم دراثر فیصله ای که بین شورای وزیران و پارلمان افغانستان صورت گرفت 29تن دیگرازطبقه اناث نیز به این موسسه معرفی واضافه گردید .اکنون139 تن محصل دراینجا مصروف تحصیل میباشند که ازجمله 18تن آن ازطبقه اناث و121تن ازطبقه ذکور میباشند.مابقی نسبت مشکلات گوناگون بطور اخص مشکل فقربدروس خویش ادامه داده نتوانسته تاجیل ومنفکی گرفتند. 

الف – تشکیل این موسسه:
1- ده تن استاد رسمی درتشکیلات 1391هجری ازطرف وزارت محترم تحصیلات عالی به اعلان سپرده شد که ازآن جمله 4 تن ازآنان با اخذ نمرات کامیابی معرفی گردیده ومصروف تدریس می باشند وبقیه بست های کادری دوباره به اعلان سپرده شده است.
2- چهارتن ماموروچهارتن اجیر به صورت افتخاری مصدر خدمت اموراداری موسسه بوده وبست های تشکیلاتی آنان بصورت رسمی به تاریخ 1391,6,16 ازطریق اصلاحات اداری ولایت غور به اعلان سپرده شد که برای رقابت آزاد امورتقرری ایشان در جریان میباشد.
ب – دست آورد وکارکردهای ریاست : طوریکه بشما معلوم است ازآغاز فعالیت این موسسه شش برج می گذرد. کار کرد های این موسسه نوبنیاد وجدیدالتاسیس قرار ذیل اند:
1- طی مراحل قانونی کردن صد جریب زمین : توسط زحمات شبانه روزی مسئول موسسه تحصیلات عالی غورازطریق ترتیب پیشنهاد تهیۀ قباله شرعی صد جریب زمین که بتاریخ ۲۷ حمل سال روان به پوهنتون اهدا شده بود، بتاریخ 13 جوزا اخبار مکتوبی قباله به مقام وزارت تحصیلات برای اعتبار دهی موسسه ، درخواست نمودن تیم انجینران ریاست پلان وپالیسی وزارت تحصیلات عالی بخاطراسکیج زمین ، تهیه کردن اسناد ویدیوئی ، برگزاری محفل رسمی باحضورداشت هیات ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وریاست محترم ارتباط پوهنتون ها ی مقام وزارت تحصیلات عالی، مقام ولایت غور، شورای ولایتی، ریاست معارف ، ریاست موسسه تحصیلات عالی غورهمراه بااساتید وشاگردان و….
2- سپری نمودن یک سمستر تحصیلی بدون هیچ گونه نواقص ازآغاز ثبت نام دانشجویان تا ختم سمستر باوجود عدم دست رسی به امکانات وبا دست خالی البته باهمکاری مقام ولایت ،شورای شهر،ریاست معارف، وروشن فکران با حرکات هدف مندانه وآرمانی تمام کارمندان موسسه اعم ازرئیس، استادان بدون معاش، مامورین واجیران بدون امتیاز.
3- تشکیل انجمن محصلین که درآینده تبدیل به یک نهادگردد،باپشتی کاروعلاقه مندی محصلین انکشاف خواهند نمود.
4- تشکیل کمیته مردمی حمایت ازدانشگاه به شمول شورای ولایتی، نهادهای مدنی، حقوق بشر… . 5- تلاش برای حکم منظوری موسسه از طرف ریاست دولت با همکاری مستقیم وزیر محترم تحصلات عالی.
6- کنترول صنوف درسی روزانه،تهیه پلان روزانه کارکردهای مامورین ،کتابت دراموراداری و تهیه وترتیب پیشنهادات، گذارشات هفته وار وماهوار به مقام محترم وزارت تحصیلات عا لی.
7- تهیه مواد درسی، نصاب تعلیمی ، مفردات درسی ،قرطاسیه شش برج با پول شخصی،لایحه وظایف برای استادان،پلان پالیسی اصول اکادمیک وتشکیل شورای استادان ودیپارتمنت ها، 8- نشر قانون سیستم کریدیت به تمام استادان ومحصلین، تنظیم وترتیب آجندا های شورای اداری وشورای استادان، کمیته انجمن محصلین، تهیه تمام فورمه جات ضرورت اداری وتدریسی پوهنتون، لایحه،مقرره ها،طرزالعمل ورهنمای اسنادمحصلین درامورمحصلین واشتراک درشورای اداری ولایت.
4- تهیه برق به اداره با همکاری محصلین . هفته چهارم سنبله سفر به پوهنتون هرات بخاطر همآهنگی مالی وترتیب پیشنهادات ضرورت های اولیه.

کمک های که تا اکنون توسط غوریان غیور صورت گرفته قرار ذیل اند: 
1-اهدای صد جریب زمین توسط مردم علم دوست قریه تله که افتخار تاریخی وحیات همیشگی را ازآن خود ساختند.
2- تهیه 139 پایه چوکی های بازودار برای محصلین، آماده نمودن تعمیر برای اداره موسسه تحصیلات عالی با 140 متر فرش ، 4 پایه کمپیوتر دسکتاپ ویک پایه پرینتر جدید توسط مقام ولایت غور.
3- جلب همکاری شورای شهر ولایت غور. این شورای یک باب تعمیر برای مهمان خانه همرای 150 پایه چوکی پلاستیکی دراختیار موسسه تحصیلات عالی قرار داده است . 
4- تهیه دوباب خیمه بزرگ به همکاری ریاست محترم زراعت ولایت غوربرای صنوف درسی، قابل تذکر است که درشروع سمستر بهاری ریاست معارف غور دو باب صنف ازلیسه سلطان علاوالدین را دراختیار دانشجویان قرارداده بود اما دانشجویان ازآن صنوف بخاطرمزاحمت زیادنقل مکان نمودند.
5- مبلغ بیست هزار افغانی را محترم محمود بی پروا همکاری نمود.
6- یک پایه پرینتر را محترم حاجی عبدالصمدعابدهمکاری نموده است.
7- دوپایه الماری را ریاست معارف غور همکاری نموده است. 
8- ریاست حج اوقاف دوپایه بلندگو و 9 متر فرش همکاری نموده است. 
9- وعده های کمک را محترم قادرعلم از دانمارک به موسسه تحصیلات عالی غورداده است ولی تاکنون دراختیاراین موسسه قرارنگرفته است. 

10- کمیته حمایت مردمی مبلغ بیست هشت هزار افغانی برای استادان همکاری نموده اند.

پلان های که درسال آینده صورت میگیرد.
1-انکشاف فاکولته تعلیم وتربیه به چهاردیپارتمنت در سال 1392.
2 – فاکولته زراعت نظر به نیاز سنجی ریاست انسجام امور اکادمیک انکشاف خواهند نمود.
3- تلاش درجهت انتقال بودجه پوهنتون به ولایت غور. مقام محترم وزارت تحصیلا ت عا لی وعده اجرای این امرراسپرده است. 4- پیشنهادسی بست استادی برای پوهنتون غور در سال 1393 به مقام جلالتمآب وزیر محترم تحصیلات عا لی . اما نیاز های اولیه این موسسه کادرهای باتحصیلات بلند می باشد، پوهنتون با استادان درجه لیسانس اعتبار اکادمیک ضعیف خواهد داشت. 4- با داشتن امکانات تعمیر و کادرهای بلند رتبه این دانشگاه رشد اعظمی را خواهد داشت ازاینکه فعلآ دو دیپارتمنت فعالیت دارد، در سال آینده به شش صنف درسی 60 نفری ضرورت است. در صورتیکه صنفی با ظرفیت بیشتر از 40 نفری کمتر وجود دارد که این امر الی آماده شدن تعمیر خود موسسه یک مشکل جدی احساس میشود.
5- بعداز دو هفته تلاش با همکاری محترم استاد فضل، استادبی پروا وریاست محترم معارف امروز مشکل صنف درسی در سال 1392حل گردید. بخاطریکه مدیر صاحب لیسه سلطان علاوالدین چهارصنف درسی را درسال 92 به اختیار پوهنتون غور قرار داد که بایک جهان سپاس و تشکر پذیرائی شد. ظرفیت سال 1392 را به مقام محترم وزارت تحصیلات عا لی اطمنان دادم.
قابل یاد آوری است که درعمل تطبیق کردن پلان های آینده (اعمار تعمیر زیر بنا ی پوهنتون)وابستگی مستقیم به همکاری شما مردم غیور به ویژه وکلای مردم ( اعم ازپارلمان،سناوشورای ولایتی)، مقام ولایت وسایرارگان های زیربط دارد نه تنها در تطبیق پلان های فوق بلکه درپلان های دیگر وعملی کردن آن همکاری شما مردم علم دوست غورحتمی است مانند سایر ولایات که همه مردم با علاقه خاص پوهنتون شانرا مانند خانه دوست داشتنی انکشاف داده و همکاری مینمایند.
طوری که قبلاتذکر یافت در سمستر قبلی تعداد قابل ملاحظۀ از محصلین بخاطر مشکلات اقتصادی نتوانستندبه تحصیلات خویش ادامه دهند، اینجانب منحیث یک معلم خدمتگار فرزندان جوان سرزمین علم پرورغور، از وکلای محترم این ولایت خواهشمندم تا مانند دیگر ولایات که وکلای شان برای محصلین خویش حویلی ها در کابل کرایه میگیرند وآنان با روحیه آرام درسهای آمادگی را فرا میگیرند، درولایت غور الی آماده شدن تعمیر خود موسسه در قسمت کرایه حویلی با محصلین همکاری داشته باشند. اکنون تشکیل پوهنتون غور منظورشده، صد جریب زمین ، بودجه عادی واستادان افتخاری را درخدمت دارند.
ریاست پوهنتون غور همیشه از استادان ولایت غور در پوهنتون های کابل و هرات تقاضا نموده است تا در پوهنتون ولایت خود بیایند وکار کنند زیرا این موسسه به کادر های بلند رتبه اشد ضرورت دارد. باتجارب واندوختهای خویش این موسسه نوتشکیل و پر مشکلات را یاری نمایند. ازسوی دیگر این پوهنتون در رقابت سالم انکشافی با دیگر پوهنتون ها ی ولایات همجوارقرار دارد و ازجانبی محدودیت مرزی ،ناامنی ونبودن استاد کادری در رشد سالم موسسه تآثیرات منفی دارند. گرچه از نظر وزارت محترم تحصیلات عا لی موسسه تحصیلا ت عا لی است ولی در ولایت علم پرورغور پوهنتون است.

با احترام پوهنیار عبدالمنان خادمیان
سر پرست موسسه تحصیلات عالی ولایت غور