آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

غور، دختری به ظن روابط نا مشروع سربریده شد

جواد علوي
 
 درجلسه ماهوار(ثور1391) شبکه عملکرد حمایت از اطفال درمعرض خطر (سیپن)ولایت غور، موضوع سربریده شدن یک دختر زیر سن 18سال ، درقریه مرغاب از مربوطات چغچران (مرکزولایت ) غور، به ظن روابط نامشروع وحامله دار شدن، پرده برداشته شد.
سکرتریت جلسه ماهانه عملکرد حمایت از اطفال درمعرض خطر، از قولی ناقل خبر افزود:" این دختر در عقد کسی نبوده است واز سویی نیز تا کنون نامزد هم نداشته است. اما اینکه آیا کدام کاری هم صورت گرفته باشد ومقتول حامله داربوده است ویاخیر؟ صحت این موضوع هم مشخص نشده است".در ادامه وی درخصوص زمان واقعه سربریدن این دختر  اضافه کرد:"بین تاریخ 13تا 15 حمل 1391این فاجعه در قریه دیهور از قرای مرغاب واز مربوطات ولایت غور(مرکزولایت) اتفاق افتاده است".
اعضأ جلسه ماهانه شبکه عملکرد حمایت از اطفال درمعرض خطر (سیپن) ولایت غور، که متشکل از نمایندگان مقام ولایت، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، یوناما، انجمن وکلای مدافع، قوماندانی امنیه، دهها ریاست دولتی ونهاد های دولتی وغیر دولتی تشکیل شده است، این عمل مشمِیزکننده را به شدت محکوم کردند.
بنا بر همین گزارش سن وسال این دختر (مقتول) بعلت نداشتن تذکره تابعیت چندان مشخص نبوده است ، گویا موصوفه زیرسن 18سالگی قرار داشته است . همچنین این گزارش می افزاید که وی در ابتدأ از سوی پدرش به منظور افشا نام کسی که اورا حامله دار ساخته است، به شدت مورد ضرب وجرح قرار می گیرد وانگهی شبانگاه سربریده می شود.
د رجلسه  ماهانه شبکه عملکرد حمایت ازاطفال درمعرض خطرولایت غور، درابتدأ طرح شد، تانمایندگان ریاست های سارنوالی استیناف  وامنیت ملی ولایت غور، موضوع را تحت بررسی وتحقیق قرار دهند ونتیجه را درجلسه بعدی و ماهانه با اعضأ سیپن شریک سازند.اما نمایندگان هردو ارگان فوق الذکر به علت آنکه  مرغاب از جمله مناطق ناامن واغلب تحت تسلط گروه ها ي ناراضي از دولت قرار دارد ، از آن سر بازدند وهمچنین  قرار شد،  تا موضوع بعد از بررسي مجدد، كتبا" به مقام ولايت وقومانداني امنيه از سوي سکرتریت سپن گزارش شود. 
سکرتریت سیپن درگزارش از ذکرنام ،نام پدر وارایه جزءیات بیشتر به علت محرمیت قضایای اطفال در مطبوعات خود داری نموده افزود،که د رجلسات بعدی ماهانه شبکه عملکرد حمایت از اطفال درمعرض خطر(سیپن)، به جدیت  پرداخته خواهد و در صورت امکان نتایج فعالیت های نیروهای کشفی وقضایی مورد بحث قرار خواهد گرفت وبه تمام اعضأ جلسه سیپن شریک می گردد.
فرشید غلام مقدم مسؤل بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دراین خصوص تاکید نمود:" موضوع سر بریدن این دختر هم اکنون از طریق سکرتریت شبکه عملکرد حمایت از اطفال د رمعرض خطر با مقام ولایت وقوماندانی امنیه ولایت غور اخبار گردیده است وامید است تا نیروهای کشفی هرچه عاجل نتیجه تحقیقات شان را در اختیار ارگان های مربوطه قرار دهند وبخش اطفال این دفتر نیز در این مورد با نیروی کشفی وقضایی در ارتباط است".
داکتر عاقله شرف مسؤل بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی غور، نیزضمن تقبیح این قتل فجیع گفـت:" سر بریدن یک دختر آنهم بدون ادله شرعی و اثبات علمی  ومسلکی هیچ مبنا وتوجیه شرعی ومنطقی ندارد". وی از نیروهای کشفی وعدلی وقضایی خواست تا عامل وعاملین این قضیه را هرچه عاجل به پنجه قانون بسپارد.
داکتر شرف این مورد را قتل را در ولایت غور بی سابقه خواند وعلاه کرد:" عدم تعقیب قضایای خشونت علیه زنان از سوی نیروهای کشفی، عدلی وقضایی سبب ازدیاد این نوع خشونت ها در سال های آخر شده است".
جواد "رضایی" مسؤل  دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز دراین خصوص گفت:" قضایای خشونت علیه زنان به علت نا امنی وعدم حاکمیت دولت وقانون در سطح ولایت غور بلند است وکمیسیون این قضیه را از طریق ارگان های کشفی وامنیتی وهمچنین عدلی وقضایی تحت تعقیب وپیگرد جدی قرار خواهد داد".

پایان