آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

عکس های تاریخی از مناطق مختلف ولایت غور

 

منار جام پایتخت فیروزکوه یکی از آثار تاریخی و هنر معماری سلاله غوری ها

 

نمای از معماری دوره غوری ها - مدرسه شاه مشهد

 

خانقاه چشت یاد گار امپراطور بزرگ سلطان غیاث الدین غوری

 

منار مشهور و تاریخی جام یاد گار امپراطوری غوری ها

 

آبده تاریخی غوری ها

 

آبده تاریخی غوری ها در هند

 

قطب منار دهلی یاد گار سلاله غوری ها

 

شهر تاریخی کشک بار غور

 

هنر معماری دوره غوری ها - منار جام

 

منطقه تاریخی کشک بار در غور

 

برج های تاریخی دولتیار غور

 

قلعه مشهور و تاریخی آهنگران در غور

 

سنگبار غور

 

نمای از قلعه اکبر بیک ضحاک در غور

 

قبر ضحاک در غور

 

قلعه ملک انتر در غور

 

مدرسه شاه مشهد یکی از مدارس مشهور دوران امپراطور بزرگ سلطان غیاث الدین غوری

 

مسجد جامع بزرگ هرات باستان که بانی آن امپراطور بزرگ اسلامی سلطان غیاث الدین غوری بوده است

 

دروازه ورودی قطب منار دهلی جدید یکی از آثار تاریخی سلاله غوری ها

 

مدل های منار جام در ولایت غور