آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

وحیدالله اخلاص: تصویربردار سمینار

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه

 

عکس از سیمینار امپراتوری غوری و جایگاه آن در منطقه