آرشیف

2014-12-22

jameghor

طرح نهاد های جامعه مدنی وکمیسیون مستقل حقوق بشر غور به خاطربرگزاری انتخابات شفاف

 

نهادهای مدنی  وکمیسیون مسقل حقوق بشر غور همواره درمسایل ملی  ومردمی موقف واضح و روشن خویش را به خاطر تعمیل هرچه بیشتر خواست و اراده مردم اظهار نموده وتلاش کرده اند تا به عنوان یک بازوی مفید  وموثر در کنارمردم و نظام بایستند و برای حاکمیت قانون و تامین صلح و امنیت مبارزه نمایند. امروز هم در این شرایط حساس به منظور برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک وتحکیم پایه های دولت و تبلور ارادۀ مردم این طرح را به مقامات مسوول تقدیم می دارند تا از آن در این پروسۀ مهم ملی استفاده صورت گیرد.
 
1- در عرصۀ امنیت:
·        تلاش صورت گیرد  که پولیس غور ملی شود یا حد اقل پولیس محلی در زمان انتخابات به شکل موقتی و در حدی که عملی باشد ، جابجا گردیده واز یک ولسوالی یا محل به محل دیگر منتقل شود.
·        از اردوی ملی کشور تقاضا صورت گیرد تا اقلا یک کندک را به خاطر تأمین هرچه بهترامنیت انتخابات ، به غور بفرستد تا آنها درنقاطی که احتمال تهدید وتقلب وجود دارد ، جابجا شوند.
·        هماهنگی قوی ومؤثرمیان نیروهای امنتی ونیروهای بین المللی ایجاد شود تا از مشکلات وخطرات احتمالی پیش گیری صورت گیرد.
·        بهتر است که یک تعداد از پولیس ملی غیرمحلی نیز در غور خواسته شوند .
·        افراد امنیت ملی نیزباید به خاطرجلو گیری از تقلب ویاتهدیدات امنتی  در نقاط آسیب پذیر مستقرشوند ومخصوصا درباب تقلب ها باید بامراجع مربوطه همکاری کنند ودرجهت  افشای متقلبین نقش بازی کنند.
·        درنقاطی که  در انتخاباتی قبلی تقلب گسترده صورت گرفته باید به طور ویژه  تدابیر شدید پیشگیرانه انجام یابد.
·        نیروهای جهانی کمک به امنیت ، هم باید درنقاط آسیب پذیرغور حضور محسوس( در دایره سوم )  داشته باشند و پشتیبانی هوایی نیزبا ید دراسرع وقت موجود باشد.
·        نهاد های امنیتی باید شرایط را طوری مساعد سازند که ناظرین انتخابات بتوانند به تمام محلات دور دست ، خودشان را رسانیده و روند انتخابات را نظارت نمایند.
·        اگرپولیس ولایتی نمی تواند امنیت مراکزرأی دهی را تأمین نماید ، همین حالا باید مسأله را اعلام نماید تا از مرکزبه صورت عاجل وجدی پولیس کمکی خواسته شود.
·        پولیس باید به موقع وظایف خویش را انجام دهد . درانتخابات قبلی 110 محل رأی دهی بدون پولیس بوده است.
·        اگرپولیس نمی تواند ویا افراد کافی ندارد که امنیت محلات را تامین کند ، نباید این را از مردم پنهان کند  و رای دهندگان را اغفال نماید.
·        پولیس باید از ورود افراد مسلح غیرمسوول درمحلات رأی دهی جدا  جلو گیری نماید.
·        امنیت تنها امنیت فزیکی نیست ، پولیس باید برای تأمین امنیت روانی  رای دهندگان نیز تلاش نماید و به مردم اعتماد بدهد.
 
2-  در عرصۀ آگاهی عامه  وتبلیغات
 
·        کمسیون ولایتی انتخابات باید در بخش مدیریت آگاهی عامۀ خویش بسیار دقیق بوده ومدیرفعال ، کارفهم ، دلسوز و بی طرف را استخدام نماید.
·        مبلغین آگاهی عامه باید از میان افراد توانمند ، کارا  وبی طرف استخدام شوند تا بتوانند پروسۀ آگاهی دهی را به صورت درست به پایان رسانند.
·        بودیجه ای که  برای آگاهی عامه توسط کمسیون تطبیق می شود باید به صورت درست ومناسب وبه موقع به مصرف برسد.
·        پروژه های کوچک آگاهی عامه که  از طریق نهاد های مدنی تطبیق می شود باید در وقت وزمان خودش به دسترس آنها قرار گیرد.
·        کمیسیون باید اوراق تبلیغات و رهنمایی آگاهی عامه را به وقت مناسب به مردم برساند نه اینکه اوراق رهنمایی بعد از انتخابات به دسترس مردم قرار داده شود.
·        به رسانه های محلی باید جهت آگاهی عامه نقش لازم واگذار شود وکمیسیون باید دراین  رابطه برنامه های مشخصی روی دست داشته باشد.
·        نهاد های مدنی واجتماعی ومردمی باید در مورد آگاهی عامه و رهنمایی مردم نقش خویش را فعالانه بازی نمایند.
·        علمای دین نیزباید در جهت ترغیب مردم به انتخابات شفاف از مساجد ومنابرپیام شان را به ملت برسانند.
·        کمیسیون باید دربخش آموزش ناظرین نامزدها ، توجه لازم مبذول داشته وصلاحیتها ومسوولیت های آنها را برای شان به خوبی بفهماند.
·        کمیسیون باید به صورت جدی از کارمندان خویش درتمام پروسۀ انتخابات نظارت دقیق نماید.
 
 
3- درعرصۀ برگزاری انتخابات شفاف
 
الف) بخش کمیسیون انتخابات :
·        الف) شفافیت انتخابات باعث رضایت و اعتماد مردم می شود لذا ، باید کمیسیون افراد توانا ، شایسته  وبی طرف  را درتمام روند انتخابات به ویژه درمورد ناظمین ساحوی، مدیران مراکز رأی دهی و روأسای محلات استخدام نماید تا انتخابات به صورت شفاف برگزار شده بتواند.
·        کمیسیون نباید ناظمین ساحوی ، مدیران مراکز و روأسای محلات را از خود محل استخدام کند.
·        همانگونه که درقانون انتخابات تذکر رفته ، دقت کامل  صورت گیرد که کارمندان انتخابات از وابستگان کاندیدها نباشند.
·        جهت شفافیت بیشتر وجلب اعتماد مردم بهتراست که در زمان استخدام کارمندان انتخابات ، کمیسیون با دفتریوناما ، حقوق بشر ونهادهای مدنی و رسانه ها از نزدیک در تماس باشند.
·        کمسیون باید تمام مصارف مالی را که در وقت تبلیغات وانتخابات ( مثلاگرفتن موتربرای مبلغین وناظمین وغیره) درنظرگرفته شده به وقت وزمانش به مصرف برساند تا حد اقل کارمندان کمیسیون نسبت به پروسۀ انتخابات بی اعتماد نشوند وزمینه های تقلب را مساعد نبینند.
·        درجای که تضمین امنیتی وجود ندارد ، نباید  صندوق گذاشته شود ، زیرا این کار زمینه تقلب گسترده را مساعد می سازد.
·        جهت شفافیت بیشتر انتخابات باید درنقاط دور دست غور سایت های بیشتری ایجاد شود تامردم بتوانند خودشان درمحلات رای دهی بروند و رأی بدهند.
 
ب)  بخش کمسیون سمع شکایات
·        بهتراست که افراد شایسته ، کارفهم ، دلسوز ، توانا وشجاع در کمیسیون سمع شکایات انتصاب شوند تا بتوانند شکایات را به صورت درست و بدون ترس وهراس به مقامات بالایی انتقال دهند.
·        کمیسیون سمع شکایات باید دربرابر زورگویان ومتقلبین موقف قاطع اتخاذ نماید وطوری نباشد که مانند دفعه قبل ، مردم اصلا از وجود کمیسیون سمع شکایات اطلاع نداشته باشند.
·        کمسیون سمع شکایات باید نهادهای دولتی ، زورمندان ، ناظران وتمام جوانب ذی دخل را تحت نظر داشته باشند.
·        کمسیون سمع شکایات باید شکایات را به موقع معین به مراجع مربوط برسانند تا تصامیم لازم عندالموقع اتخاذ گردد.
·        درانتخابات قبلی،  کمیسیون سمع شکایات ودرمجموع دولت دربرابرمتقلبین عکس العمل نشان نداد واین باعث چشم سفید شدن بیشتر زورگویان گشت ، لذا این بار باید درمورد تقلب برخورد جدی صورت گیرد و آرای تقلبی باطل شود.
·        تبلیغات انتخاباتی کاندیدان همین حالا از طرق مختلف آغاز شده که خلاف قانون است ومراجع مربوط باید دراین باره واکنش جدی نشان دهد.
 
ج) دربخش فیفا:
·        فیفا نیز دراستخدام ناظرین باید اصل شایستگی را جداً در نظرداشته باشد.
·        فیفا باید ناظرین خود را به صورت درست آموزش بدهد تا در جریان انتخابات مانند گذشته اخلال صورت نگیرد وبی طرفی نیز رعایت شود.
·        فیفا باید نهاد های مدنی را به عنوان پارتینر بپذیرد تا آنها درشفافیت بیشترانتخابات کمک نمایند و نهادهای مدنی نیز بالمقابل درجهت برگزاری انتخابات سالم سهم شان را ادا نمایند.
·        فیفا باید دربخش مسایل مالی مانند گذشته عمل نکند و به خاطراینکه سروصدا ها به پا نشود تدابیرلازم درنظرگرفته شود.
·        فیفا باید ناظرین خویش را  درتمام محلات بفرستند ومانند گذشته همه را دریک نقطه جمع نسازد وهمچنین در استخدام ناظرین باید اصل عدالت اجتماعی را درنظربگیرد.
·        فیفا باید هنگام استخدام ناظرین  به تمام نهادهای جامعه مدنی سهم قایل شود.
·        فیفا باید ناظرین وترینرهای خود را به صورت کامل استخدام نماید نه اینکه فقط در روی کاغذ از آنها استفاده صورت گیرد.
 
د)  دربخش حکومت :
·        دولت باید به تمام کارمندان ملکی ونظامی خویش تفهیم نماید که در پروسۀ انتخابات بی طرفی خویش را کاملا حفظ نمایند.
·        امکانات دولتی نباید غرض کمپاین مورد استفاده کاندیدان قرار گیرد.
·        کارمندان دولت نباید به صورت همزمان در دوجای وظیفه اجراء کنند ودرکارهای دولت مانند معارف وغیره اخلال ایجاد نمایند.
·        حکومت نیز باید از طریق ارگانهای کشفی خویش درجهت جلو گیری از تقلبات نقش اساسی به عهده بگیرد وباکمیسیون سمع شکایات همکاری نماید.
·        سوء استفاده از امکانات دولتی که از همین حالا از جانب برخی از کاندیدان شروع شده باید به آن  عاجل پایان داده شود.
·        با نامزدهای انتخابات باید بدون تبعیض برخورد صورت گیرد و تسهیلات  وامتیازاتی که  برای بعضی ها به صورت غیرقانونی داده شده جدا ازآن خود داری شود.
·        وکلای فعلی پارلمان که خودشان را دوباره نامزد کرده اند ، نباید از جهت تسهیلات،  امتیاز متفاوت از دیگران به بگیرند.
 
هـ)  دربخش کاندیدان ( نامزدها)
·        کاندیدها باید طبق اصول ومقررات کمیسیون انتخابات رفتارنموده و از موارد مشکل ساز خود داری نمایند.
·        کاندیدان باید ناظرین شان را بفهمانند که از اخلال در پروسه انتخابات خود داری نموده ومطابق صلاحیتهای خویش رفتارنمایند.
·        کاندیدان باید خودشان جهت برگزاری یک انتخابات شفاف با مراجع مربوط همکاری نمایند ومنافع ملی را قربانی منافع شخصی شان نسازند.
·        کاندیدان باید ازمواردی که باعث تبعیضات قومی ، منطقوی ، زبانی وغیره که موجب پراگندگی و نزاع درجامعه می گردد جداً خود داری نمایند.
 
16 / 2 / 1389
فیروزکوه ، غور 
خدا آن ملتی را سروری  داد   که تقدیرش به دست خویش بنوشت