آرشیف

2015-6-25

jameghor

صحت و امکانات صحی در ولایت غور
صحت و امکانات صحی در ولایت غور
نخست حضور بنده در خانوادۀ صحت: من در سال 1364 خورشیدی از فاکولتـۀ طب معالجوی پوهنتون کابل فارغ وازان زمان تا کنون من حیث فرد مسئول در محیط وخانواده صحت وجامعه ایفای وظیفه مینمایم.بعد از فراغت از پوهنتون جهت سپری نمودن دورۀ مکلفیت عسکری سه سال اول را در شفاخا نۀ پولیس ویا حارندوی آن زمان ایفای وظیفه نموده ام وبعد از أخذ تر خیص دورۀ عسکری به صفت داکتر جراح در آمریت صحت عامه ولایت غورمؤظف شدم و متعاقبا به صفت مسئول بخش معافیت کتلوی تعین بست گردیدم که درین زمان به کمک ادارۀ یونسف زمینۀ ایجاد مراکز واکسین را با تجهیزات لازم آن برای بار اول در تمام ولسوالی های ولایت غور مساعد ساختم  که مراکز تطبیق واکسین جهت پیشگیری از مریضی های مختلف عملا شروع بکار نمودند.درسال 2001میلادی به صفت نمایندۀ ولایتی سازمان صحی جهان در بخش ریشه کنی پولیو در نقاط مختلف  ولایت غوراشغال وظیفه نموده ام.
در سال 2007 بعد از اشتراک در پروسۀ رقابت آزاد در ریاست عمومی اصلاحات اداری دولت اسلامی افغانستان بحیث رئیس صحت عامۀ ولایت غور مؤفق و مؤظف گردیدم ،بناء لازم میدانم پیرامون  صحت وامکانات صحی در ولایت غور به هموطنان خود معلومات دقیق را طور فشرده ارائه نمایم.
1- امکانات صحی:
ولایت غور دارای مراکز وهسته های صحی محدود ذیل میباشد.1- شفاخانۀ ولایتی ولایت غور  وشفاخانۀ ولسوالی تیوره.2-هشت مرکز صحی جامع 3- هفده مرکز صحی اساسی 4- چهار مرکز صحی فرعی که مجموعا 31 مر کز صحی فعال با درجات مختلف در ولایت غور وجود دارد.وبرای سال آینده پلان ایجاد 9 مرکز صحی فرعی وچندین مر کز صحی اسا سی روی دست است.البته ایجاد کلینیک ها در آن مناطق صورت میگیرد که از طرف مجلس هیئت اداری ولایت وشورائی ولایتی تأئید واز طرف مقام ولایت نیز منظور شده باشد.
2- تجهیزات واکمالات صحی:
شفاخانۀ ولایتی غور مستقیما از طرف وزارت محترم صحت عامه اکمال وتجهیز میگردد و مراکز صحی ولسوالی لعل وسر جنگل از طریق مؤسسۀI.A.M .حمایت وتمویل میشود که البته کافی نیست.
مراکز صحی سائر ولسوالی های ولایت غور طبق قرارداد وزارت صحت عامه از طریق مؤسسۀ هم آهنگی کمک های انسانی{C.H.A}اکمال میگردد که قبلا گزارش آن از طریق مسئول آن مؤسسه در سایت جام غور نشر گردید.
3- امراض وزمینه های شیوع آن دربین مردم ولایت غور:
خوشبختانه سطح مریضی ها ومرگ میر ها نسبت به سالهای گذشته در ولایت غور کاهش یافته است واما مریضی های انتانی به دلائل گوناگون تا هنوز دامنگیر مردم است که دلائل آن نبود آب آشامیدنی سالم، سطح پائین زندگی، عدم آگاهی از تعلیمات وقایوی صحی، نبود سبزیجات  صحی ومیوه جات دراکثر مناطق حساب شده میتواند وهمچنان مریضی های امعائی،سوء تغذی، توبر کلوز وغیره در اکثر مناطق وجود دارد واما زمینه گسترش مرض سل در غور نسبت پائین بودن سطح زندگی غربت ، سرمائی شدید ونبود امکانات وتسهیلات  ابتدائی زندگی ومحیط آلوده از همه امراض بیشتر است همین اکنون در هر یکصد هزار نفر 150 نفر مصاب به مرض تبر کلوز ویا سل قبول شده است که رقم نسبتا بالای است.
خوشبختانه از دوسال به این سو مریضی تبر کلوز در ولایت غور چه در مرکز وچه در ولسوالی ها نسبتا تحت کنترول آمده وطور منظم تشخیص و تداوی  آن ادامه دارد وتمام مریض های مصاب راجستر ومنظما ادویه مورد نیاز برای شان بوقت وزمان آن توزیع میگردد.تداوی این مریضی با مؤفق ترین میتود های آن در ولایت غور تعقیب میشود.
مسئول اول تداوی مریضهای مصاب به تبرکلوز:محترم داکتر محمود آزاد که از متخصصین ورزیدۀ بخش داخلۀ ولایت غور است ومردم ما به مهارت، تعهد ودلسوزی آن اشنائی کامل دارند که با تمام سعی وتلاش در جهت مهار ساختن ونابودی این مریضی در ولایت غور تلاش میورزد.جا دارد که درین فرصت از وی قدر دانی صورت گیرد.
مریضی  های غیر متعارف: مریضی سرطان درولایت غور به تناسب سائر ولایت کشور محدود بوده وموارد ازین مریضی بمشاهده رسیده است واما ایدز در ولایت غور قطعا وجود ندارد وتنها یک جوانیکه از ایران بر گشته بود علایم این مریضی در نتیجۀ معائینه خون آن مثبت معلوم شد که عاجل به مراجع مربوط معرفی گرید.
3-مشکلات صحی: 
نبود تعمیر شفاخانه استندرد در مرکز وولسوالی ها. نبود شفاخانه نسائی . عدم دسترسی باشندگان ولسوالی ها به شفاخانه مجهز که بتوانند عملیات عاجل ولادی  وغیره واقعات عاجل را عرضه نمایند از مشکلات عمدل صحی ولایت غور است. خصوصا در فصل زمستان وسرمای شدید که مدت پنج ماه راهای مواصلاتی بین مرکز وولسوالی های غور مسدود است مریض ها از امکانات صحی درست محروم اند. نبود متخصصین نسائی ولادی در شفاخانه ها.، نبود آب اشامیدنی صحی ونبود مرکز گرمی در شفاخانه ها از عوامل تداوم وگسترش مریضی در غور حساب میشود. در حالیکه همه پرسونل بر سر کار شفاخانۀ ولایتی غور به تناسب امکانات وتجربۀ کاری در انجام وظایف مربوطه هیچ کوتاهی نمیکنند وبا کمال تعهد ودلسوزی مصروف کار اند.
تیم پی آر تی وکمک های صحی: تیم باز سازی ولایتی غور که مربوط کشور لتوانیاست طور محدود در پروسه بهبود وضع صحی سهم میگیرد که گاگاهی تریننگ های بسیار مختصر ،کیت های کوچک دوائی وبعضی سامان ووسائل وکیت های ولادی برای شفاخانه دارند.اما آنچه را که وعده دادند وما توقع داشتیم مانند إعمار شفاخانه، فعال ساختن مرکز گرمی ها، إهداء امبولانسها وزمینه سازی کورس های تخصصی برای پرسونل ویا آوردن متخصصین خود شان به غور هنوز عملی نشده ومؤفقیت چندانی نداشته ایم.در حالیکه سائر ولایات این همکاری هارا از طریق تیم پی آر تی شان دریافت نموده اند.
4- پیام ما برای مردم شریف ولایت غور:
پیام ما برای مردم شریف ولایت غور این است تا از طریق شورای های صحی، شوراهای محلی وقریه در بهبودی کیفیت خدمات صحی سهم بگیرند ور جهت وقایه وجلوگیری از شیوع امراض با مبلغین بخش صحت عامه همکار باشند در عرضه خدمت صحی با زنان اطفال ومردان تبعیض قائل نشوند.از طریق مشوره ونظر دهی سالم در تعین منصفانه وعادلانه محل کلینیک که بعدا ایجاد میگردد و برای همه اهالی وساکنین محل قابل دسترسی باشد مارا یاری رسانند.وهمچنین مریض ها ومبتلایان را به وقت وزمان آن به مرکز صحی انتقال دهندخصوصا اطفال وزنان حامله که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. واز بروز علائم مریضی در بین مردم عاجل مرکز صحی را در جریان قرار دهند.صحت بهترین نعمت خداوند است باید به آن توجه جدی شود.
5- توقع ما از دولت: از دولت توقع داریم تا با ملاحظۀ موقعیت جغرافیائی غور امکانات خوبتر وبیشتر را بدسترس ما قرار دهد وکلینیک های های جامع واساسی بیشتری را در  مناطق دور افتادۀ غور منظور نماید.ازانجائیکه مناطق ونفوس ولایت غور پراکنده بوده امکانات دسترسی به تسهیلات صحی در حد اقل آن قرار دارد.
إعمار یک شفاخانه در مرکز هر ولسوالی با امکانات جراحی وسامان ولوازم درست از اولویت ها خاص این ولایت میباشد.چون در فصل زمستان مریض های نیازمند به جراحی به هیچصورت به مرکز انتقال داده نمیشود ومجبور اند به مرگ تسلیم شوند.همچنان قائل شدن امتیازات بیشتر در کنار معاش دولتی تا دکتوران دیگر حاضر شوند جهت خدمت به ولایت غور بیایند.چنانچه در سطح ولایت غور یک داکتر متخصص زنانه بخاطر ولادی نسائی  نداریم ومؤسسۀ هم آهنگی کمک های انسانی نیز نتوانسته طبق قرارد دادش در شفاخانه و CHC هایش داکتر زنانه داشته باشد.
توقع دیگر ما از دولت این است تا فارغین اناثیه ولایت غور را بدون در نظر داشت نمرات کانکور سالانه حد اقل دو ویا سه نفر به فاکولتۀ طب چانس بدهد  چون سطح تعلیم وتربیه در ولایت غور در مرحلۀ پائین قرار دارد که شاگردان اناث به آسانی نمیتوانند  به فاکولتۀ طب راه پیدا کنند.. در غیر آن این مشکل برای همیش دامنگیر مردم ولایت غور خواهد بود. وعرضه خدمات متناسب صحی در غور بخطر مواجه خواهدشد.
 
در آخر در مورد راپور آژانش خبری وخت از ولایت غور :
آژانس خبر رسانی وخت گزارشی را از ولایت غور بدسترس رسانه ها قرار داده بود که اخیرا در سایت جام غور نیز نشر شد که نمتیوان صحت آنرا تأئید کرد.در ولایت غور مشکل زیاد وجود دارد اما باید حقیقت گفته شود . در گزارش آمده است که ولسوالی های ولایت غور هیچ مر کز صحی ندارد. در حالیکه این راپور درست نیست در ولایت غور هیچ ولسوالی نیست که کمتر از سه مر کز صحی داشته باشد وبعضی ولسوالی ها مراکز صحی بیشتر دارند. .در قسمت دیگر گزارش آن امده بود که در شفاخانه ولایتی ولایت غور افراد غیر مسلکی استخدام شده اند که کاملا از واقعیت به دور است.ما در شفاخانه ولایتی زیاد تر از ده داکتر ورزیده فارغ پوهنتون طب داریم واگر متخصص زنانه وجود ندارد ده ها قابله ونرس مسلکی درین شفاخانه مصروف کار اند.ومردم از نحوۀإ رائه خدمت شان نهایت راضی اند وشکایت ندارند. ویا اینکه مریضان ادویه مورد نیاز را از بازار خریداری میکنند این هم قابل قبول نیست .شاید مریض ها دوای خودرا از دوای خانه ها بگیرند اما ایشان مریض ها داخل شفاخانه نیستند مریضان اند که از معاینه خانه ها آزاد نسخه گرفته اند ودوای خودرا هم از دوا فروشی ها خریداری میکنند.
ضمن تشکر از گزارشگر خبر رسانی وخت که از غور گزارش داده اند امید واریم در اطلاع رسانه از مبالغه خود داری ورزند وإعتدال را رعایت نمایند تا حقیقت در بین این همه را پور های نا درست نا پیدید نشود. ما کمبودات زیاد داریم اما نه اینکه هیچ نداریم. تشکر
 داکتر غلام نبی یگانه رئیس صحت عامۀولایت غور.5 فبروری 2008 چغچران