آرشیف

2018-12-17

jameghor

شماره ماه قوس ۱۳۹۷ ماهنامه فرهنگی هنری سام
بي تفاوت بودن مقامات ومسئولين بدون مسئوليت فيروزكوه! 

ماهنامه سام،كتابخانه نديم آباد،موزيم سلطان غياث الدين غوري،پارك نديم آباد،منارهاي يادگاري غوريهاوتمام ساخته هاي فرهنگي،تعليمي براي زنده نگاه داشتن تاريخ وفرهنگ غوريهاميباشدهمه روزه مردم،اطفال وزنان درشهرفيروزكوه براي تفريح دراينجامي آيندو موردعلاقمندي بازديدكننده گان قرارميگيرد يك عده متعصب افراطي جنگسالارفيروزكوه كه درارگانهاي دولتي دست بجنگ،فساد…دارندعامل نابودي فرهنگ ومعارف درغورميباشند دست به تخريب اين كانون فرهنگي،تعليمي؛هنري وتاريخي ميزننددرطي دوازه سال ازبنياد اين مركزفرهنگي هنري دفترماهنامه سام تمام وسايل ولوازم آن بيش از3مرتبه چور،تخريب ويران،سرقت گرديده است مسئول اين نهادپنج مرتبه ازسوي همين افرادزنداني،تهديد،لت وكوب ومجرح گرد يده است عرض وشكايت تاديده بان رسانه هاكردم اينباركتابخانه وموزيم راتخريب نمودندبيش از30 اثر ‹مجسمه›100تابلوي نقاشي،خطاطي نابودوبيش از1200 جلدكتابهاي ديني،تاريخي،ادبي سرقت گرديده است هرگيزازخرابكاران باقدرت وجنگ افروز دراينموردجلوگيري نميشودپارك،كتابخانه،موزيم وتمام ساخته هاي فرهنگي درحالت نابودي قراردارندنفرين به جنگ افروزان حاكم،خرابكاران مزدورفيروزكوه !

برای دریافت ماهنامه، اینجا را کلیک نمائید