آرشیف

2018-4-10

jameghor

شماره ماه حوت 1396 و فبروری 2018 ماهنامه سام

<p dir=”rtl” justify;”=””>

جنگ افروزان بيرحم وخونريزاين عاشقان جنگ قدرت وفسادازچندين دهه است كه به بهانه هاي مختلف دوام جنگ،كشتاروترورمردمي بيگناه وبي دفاع افغانستانرابراي بقاي قدرت ننگين وشرم آورخودباجنايت، تجاوزوانتحاربيرحمانه مردم افغانستان ادامه ميدهندبدستوردشمنان صلح وآزادي ومافياي جنگ قدرت زيري نام دين وفرهنگ اختلات وتفرقه رادربين مليتها،اقوام،مذاهب وادايان براه انداخته اند ايجاد گروه ها، تنظيمها،احزاب وسازمامهاي كه توسط قدرت هاي استعماري متجاوزمنطقه وجهان تجهيزوتمويل ميشوند ساليان است كه هركدام انها براي رسيدن بقدرت به كشتارمردم،ويراني افغانستان وبه جنگ قدرت ادامه ميدهندسازش وجهت گيریهاي ناپايدارگروه هاوافرادقدرت منددرتقسيم قدرت بنا به روابط ،معامله گري،نقض حاكميت قانون،جنگ افروزي،وفسادگسترده صورت ميگيرد.

برای دریافت ماهنامه، اینجا را کلیک نمائید.