آرشیف

2019-3-23

jameghor

شماره ماه حوت ۱۳۹۷ ماهنامه سام

درطي 14سال موزيم كتابخانه ماهنامه سام ومركزفرهنگي نديم آبادتمام لوازم وساخته هاي آن 3مرتبه تخريب وغارت گرديده است درمجموع بيش از36مجسمه فرهنگي بيش از100تابلوي نقاشي خطاطي وبيش 1200جلدكتاب ازموزيم وكتابخانه تخريب وسرقت گرديداست مسئول ماهنامه سام پنج مرتبه بدستور جنگسا لاران فيروزكوه گل
احمدحيدري،عبدالجبارراجي،جانمحمد،محمدآصفي وهمكاران سارنوالي قبلي،قاضي سكندر،قاضي عين الدين وغيره محاكم قبلي زنداني شدم جزخدمت به فرهنگ ومعارف وآگاهي دادن ازجنايت، فساد،خشونت….براي زنان اطفال ومردم كاري نكردم!برايم درغياب اطلاع كذب ساختنددزدان وخرابكارن غيريمسول خودرابنابه روابط وفسادتحريك ميكردندحتي درواحداداري مرابنام بت پرست وغيره توهين وتهديدمينمايندغصب زمينهاي اطراف پارك توسط ميرزااماالله،عبدلجبارراجي،نذيرخان ازرياست عدليه وكيل عبدالرحيم وزورآوران ادامه داردعده درمحاكم عدلي وقضاي مانع دعواي حقوقي من ازطريق ارگانهاي عدلي وقضاي فعلي ميشوندبارهاازطريق ماهنامه سام خواهان تطبيق عدالت وقانون بالاي غاصبين زمين،وخربكار، گرديدم هرباربمن دوسيه اطلاع كذب ومرازنداني ساختندازتمام رسانه هاي ملي وبين المللي ارگانهاي مجري قانون وعدالت تقاضاي بازرسي مجدددرتمام دوسيه هاي قبلي دارم

برای دریافت ماهنامه اینجا را کلیک کنید