آرشیف

2021-2-11

jameghor

شماره ماه جدی 1399

سام ماهنامه ادبي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي سا ل شانزدهم 1399-2021

  ادامه جنگ قدرت وجنگ های پروژه ی در غور: زمستان بسیار سرد ویخبندان درغور مسدود بودن راهای مواصلاتی برمشکلات مردم ولایت غور بخصوص شهروندان شهرفیروزکوه افزوده است. ازمدت چندین ماه است  که راه غور وهرات درمنطقه الله یار، کمنج وفیروزکوه توسط گروهای درگیرجنگ بروی ترافیک مسدود گردیده است. پل کمنج برای باری دوم تخریب گردیده است. مردم درنهایت فقر ومهاجرت قرارگرفته اند، اگرتوجه دولت در بازگشای راه های مواصلاتی غور وهرات وغور کابل صورت نگیرد وبیم آن میرود که یک فاجعه انسانی درغور بمیان آید .
ادامه جنگ وکشتار درغور: ترور وکشتارمردم ملکی وتهدید خبرنگاران دراین اواخیردرمرکزودیگرولایات کشوروبخصوص درشهرفیروزکوه بسیاری ازمردم ازمرکز وولسوالی های غور به اثر جنگ ها مهاجروبیجاشده اند که تعداد شان به هزاران خانواده  وفامیل میرسد که ازآن جمله ، اطفال، جوانان، زنان ومردان حیرت زده وبچالش رو برو ساخته است، انفجارموتربم درشهرفیروزکوه، ترورعبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور وبسم الله عادل ایماق مسوول رادیو خصوصی صدای غورو حاجی عزت الله بیک عضوشورای ولایتی غور، واقعات ماین گذاری شده وپرتاب راکت مرگ ومصبت را به این شهربه  بارآور ده است.
اداره محلی ونیروهای امنیتی ودفاعی در تامین نظم وامنیت درشهرفیروزکوه وواحد های اداری آن توجه بیشتر مبذول بدارند تاازواقعات خونین ومرگ آور جلوگیری بعمل آید.

برای دریافت این شماره ماهنامه سام، اینجا را کلیک نمائید