آرشیف

2015-6-25

jameghor

شـفاخانه ولایتی غور

در افغانستان پنج شفاخانه ولایتی تحت پروژه اصلاحات اداری یا ریفورم قرار گرفتند که از جمله یکی هم شفاخانه ولایت غور می باشد که بشکل استندرد و مطابق به معیار های جهانی بایست خدمات شفاخانه یی عرضه نماید که این کار در ولایت سرد سیر و کوهستانی مثل غور به وقت زمان نیاز دارد. ولی تا حدی قابل توجه این خدمات به شکل بیست و چهار ساعته برای مردم بطور رایگان عرضه میگردد.

 

     شفاخانه صد بستر ولایت غور دارای بخش های ذیل است.

سرویس جراحی

سرویس نسایی ولادی

سرویس عاجل

سرویس داخله

سرویس اطفال

به زودی فعال نمودن وارد سو تغذی

تیم عاجل بیست و چهار ساعته برای عملیات ها

فارمسی

لابراتوار

بانک خون

اکسری

بخش توبرکلوز

کلنیک دندان

خدمات امبولانس تا پنج کیلو متری چغچران

همچنان اتاق مخصوص پاسخ اضطراری و تیم آن همراه با سامان و وسایل آمده خدمت است

 

     تشکیلات اداری:

 

     تیم رهبری:

دوکتور جمعه گل (یعقوبی) رئیس شفاخانه

دوکتور زلمی (نورزی) سر طبیب

محمد (نصرت) مدیر نرسنگ

دوکتور سید شفیق الله ( مشاهد) مشاور تخنیکی

حفیظ الله (صمیم) مدیر اداری

 

     پرسونل ملکی

یک داکتر دندان و سیزده داکتر GP و یا عمومی که از جمله شش داکتر جراح، چهار داکتر داخله و سه داکتر اطفال

دو نفر فارمسست

دو نفر رادیلوجست

دو نفر لابرانت

شش نفر قابله

16 نفر نرس در بخش های مختلف

3 نفر نرس انستزی

3 واکسیناتور که دوی آن از طبقه اناث می باشد.