آرشیف

2015-6-25

jameghor

راپور تیم صجی ولسوالی تیوره در مورد شیوع مرض سرخکان در منطقه چهاردر

داکتر محمد اسماعیل
 
آغاز سفر بصوب چهاردر ساعت 9 صبح روز دوشنبه مؤرخ 14فبروری 2011وتاریخ برگشت ساعت شش شام روز سه شنبه 15 فبروری 2011 به مرکز ولسوالی تیوره.
طی مدتیکه در چهاردر سپری شد از تمام مناطقیکه  در آن مرض سر خکان شیوع یافته بود دیدن بعمل آمد که در مجموع 146 طفل به مرض سر خکان مصاب بوده واز جمله 16 طفل فوت شده بود وشصت طفل ازین مرض جان بسلامت برده شفا یافته بودند و64 طفل دیگر تا هنوز به این مرض مبتلا بودند.وشش طفل جدیدا به این مرض مبتلا شده یودند.که ذیلا درجه بندی وتشریح میگردد.
*اطفال مصاب به سرخکان که زیر سن سه سال بودند    110 تن.
*اطفال مصاب به سرخکان که بالای پنج سال بودند 36 تن
*اطفال مصاب به سینه بغل که زیر سن پنج سال بودند 50 تن
*اطفال مصاب به سینه بغل که بالای پنج سال اند 20 تن
*اطفال مبتلا به سائر امراض که زسر سن پنج سال بودند 45 تن.
* اطفال مبتلا به سائر امراض که بالای پنج سال بودن 31 تن

  1.  

جمعا  292 تن از اطفال مبتلا به امراض سر خکان سینه بغل ومریضی های دیگر بودند.تنها 16 طفل قربانی مرض سر خکان شده بود. هر چند والدین شان از واکسین شدن اطفال اطمینان دادند اما ما هیچ سند وکارت را مشاهده نکردیم.بگفته مردم محل این مریضی اوائل جدی از از طرف موسی قلعه هلمند به این سو شایع شده وتلفات آن از اول دلو شروع شده است.ما تعداد وفیات را از ملا امامان وموی سفیدان پرسان نموده ایم.وتنها در قریه پشکوران مقبره چهار طفل را بما نشان دادند که از اثر سر خکان جان باخته بودند.در مناطق پشوره سر خکان نبود وما از مصابان جدید سمپل اخذ نمودیم.برای مریض یکمقدار ادویه خصوصا ویتامین ها توزیع شد.
نوت: حین بر گشت یک فرد مسلح نا شناس پیشرو مارا گرفت ومیخواست دریور را اسیر وموتر را حریق نمیاد که بوساطت موی سفیدان ازین خطر نجات یافتیم.یعنی مناطقیکه اطفال به امراض مختلف گرفتار اند چندان امن نیست وافراد مسلح غیر مسئول گشت وگذار دارند…
 
گزارش دهنده  داکتر محمد اسماعیل
داکتر نصیر آزاد 
محمد دنادر  محمد هاشم ونور احمد…