آرشیف

2015-6-29

jameghor

دیداری دانشجویان ولایت غور با محترم سمونوال نظام الدین "غوری" روز دوم عید شهر کابل

اتحاد دانشجویان دانشگاه کابل

سمونوال نظام الدین “غوری”که یک غوری تبار متحد به وطن،شخص علم پروروانسان مسولیت پذیزدرمقابل خدا،وطن ومردم خوداست،وفعلا مسوول امنیتی کمربند های شهر کابل میباشد.وی که در درنظام های گذشته نیزدرپست های مختلف دربخش نظامی کار کرده وعلاقه فروان درجهت خدمت به مردم ووطن خود دارد،وازینکه سال هاست که از مردم وزادگاهش دوراست. به غور ومردمان غورعلاقه فروانی دارد.او با جبین بازتمام غوریان که به وی مراجعه میکنند میپذیرد وتاحد توان در راه حل مشکلات شان تلاش میکند،روی این منظور تمام غوریان که با وی آشنایی دارند اورا دوست میدارند وبه وی احترام قایل اند،ازهمین رودر روز های خاص ومبارک جهت ارج گذاری ازخدمات وی از وی یادبودبه عمل میاورند ،امسال نیز تعدادی کثیری ازدانشجویان ولایت غور که در دانشگاه کابل زندگی میکنند،در روز دوم عید نزد وی به دفتر کاریش رفتند وبا وی عیدی کردن وازگفت ها وتجارب زندگی جناب ایشان استفاده کردند.او دانشجویان را در راه کسب دانش وهمدیگر پذیری تشویق نمود وآرزوی آبادی کشور وغور باستان را از درگاه خداوند متعال استدعا کرد.