آرشیف

2015-6-25

jameghor

دو پروژه جدید برای مردم ولایت غور

Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)

هماهنگی کمکهای انسانی           دانسانی مرستوبرابرولو اداره

Ghor Field Office

موسسه هماهنگی کمکهای انسانی ( CHA ) بدوام فعالیت های یازده ساله خویش در ولایت غور این بار نیز در بخشهای انکشافی و ایمیر جنسی  (کمک عاجل)  دوپروژه جدید را برای مردم ولایت غور به شرح ذیل اغاز نمود .
1-      پروژه اول بنام مساعدت و ثبات جامعه : 
دونر مربوط  :  USAID  یا برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا .
تطبیق کننده : موسسه  CHA
مدت دوام پروژه  :  در مرحله اول سه ماه که قراراست بعدا مدت دوسال تمدید گردد .
ساحات تحت پوشش : ولسوالی های تیوره / پسابند /چارسده و لعل سرجنگل .
هدف پروژه : مساعدت وکمک به ثبات جامعه از طریق ایجاد اشتغال . 
نوعیت پروژه : برای هر شورا مبلغ ( 25000 ) دالر امریکایی در نظر گرفته شده تا خود شورا ها اولیت های خود را تشخیص و پروژه خویش را پیشنهاد نمایند .
2-      پروژه دوم توزیع کمک های عاجل :
این پروژه بخاطر کمک عاجل غیر غذایی به فامیل های که در روز های اخیر از اثر ریزش بارانها و جاری شدن سیلابها درولایت غور اسیب دیده اند تطبیق میگردد .
–          دونر مربوط  : موسسه بین المللی مهاجرت یا ( IOM ) .
–          تطبیق کننده موسسه  ( CHA   ) .
–          ساحات تحت پوشش : ولسوالی های شهرک و تولک که بیشترین اسیب را دبده اند .
–          مدت پروژه : یک ماه
–          نوع کمک ها : برای هر فامیل اسیب دیده یک کیت زمستانی / یک کیت فامیلی ( ظروف ) و یک تخته ترپال توزیع میگردد .
–          شاخص های تعین و شناسایی مستفدین : تحت نظر هییت منتخب ولایت به ترکیب اعضای کمیته پاسخ به حالت اظطرار / نماینده ولسوالی  / نماینده شورای انکشافی ولسوالی  و نماینده ( CHA ) .
لست مستفدین از طرف خود شورا تهیه و از طرف هییت بررسی میگردد .
در اخیر امید واریم تا به توفیق خدای بزرگ و سهمگیری فعال مردم شریف ولایت غور این پروژه ها به اهداف نهایی خود برسد وموفقیت لازم را بدست بیاورد .
با احترام        ارسالی  : محمد نادر رحیمی مسول موسسه  (CHA ) ولایت غور