آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

دعـــــوتــنـامـــه

 

دعوتنامه

 

از آوانیکه دفتر ولایتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در ولایت بادغیس اساسگذاری شده، فرهنگیان بادغیس کوشیده اند هوا داران شانرا بگونه رزمی و حماسی از طریق شعر دعوت نموده و بهم پیوستگی ووحدت فرا خوانند،در این پیام هیأت رهبری بادغیس تمام غوری ها و غوری تباران را برای تثبت هویت شان فرا میخواند،آنها قومیت ، ملیت را در محراق غوری بودن می سراغند و اعتراف می کنند که در ولایت باستانی غور و سکنه ی که در سایر ولایات بخصوص بادغیس زیست می کنند از اقوام : تایمنی ها ، سوری ها (زوری ها) ملکزی ها، فیروز کوهی ها، جمشیدی ها، خلجی ها، ایماقها، کرت ها و سایر اقوام تشکیل شدند اما در حقیقت همه غوری اند و در بین کوه های شامخ غور زندگی با عزت داشته ، اگر براریکه قدرت هم بودند مردم عادل و صادقی بوده اند، بدین مناسبت در این دعوت نامه تمام غوری هارا با افتخارات تاریخی شان به انسجام و هبستگی فرا میخوانند:

بیا تا بار دیگر سازیم خروشی
نزیبد بر من و تو این خموشی

بیا ای زاده ی با فکر هم هوش
مکن تاریخ عزت را فراموش
بیا ای آریا را نقش رنگین
بخوان تاریخ اجداد وسلاطین
بیا ای عزت تاریخ کشور
بیا ای ذاده ی اصل منور
بیا ای آریا خویی غیورم
بدان آن رمز والا، رمز غورم
بیا تا دست وحدت را فشاریم
من و تو شاخه ی یک افتخاریم
بیا با رمز وحدت اهتمامی
رها گردیم زگمنامی تمامی
بیا چون دیگران؛ همکار باشیم
بحفظ عزت خود یار باشیم
بیاترویج سازیم امر وحدت
بحکم دین، بحفظ شأن و شوکت
بیا ای زادهء نسل غیورم
زگمنامی بکشور گشته گورم
بیا تاکی نداری تو صدایی
همه چیزی، اگر وحدت نمایی
بیا بنیاد عدل و داد روشن
نمائیم غیرت اجداد روشن
بیا از تفرقه دست خود بگیریم
بفرهنگ اصالت خو ، پذیریم
بیا بار دیگر سازیم خروشی
نزیبد برمن تو این خموشی
زنعمانی و جمع دوست داران
کنیم تحکیم وحدت بین یاران

این دعوتنامه از تمام غوری های سر بلند می خواهد با ایجاد نمایندگی ها و دفاتر فعال شان در تماولایات کشور عرض وجود نموده خود و تاریخ با افتخار شانرا یک بار دیگر به مردم دین دوست و بزرگ افغانستان معرفی نمایند.

 

17حمل 1392
هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری بادغیس