آرشیف

2015-6-25

jameghor

داکتر ابراهیم ملک زاده با هیأت رهبری وجامعه مدنی غور دیدار کرد

طوریکه اطلاع دارید درین اواخر اوضاع امنیتی ولایت ور خیلی متشنج شده وحوادث درد ناکی دران ولایت رخداد مانند تیر باران ۱۴ مسافر بیگناه وشهادت محمد کوهی وفرزند جوانش در پسابند وده ها مورد خشونت دیگر.روی همین ملحوظ داکتر ابراهیم ملکزاده نماینده مردم وعضو کمیسیون امنیتی پارلمان همزمان با سفر هیئت مؤظف دولت عازم فیروزکوه مرکز ولایت غور شده تا روی جلو گیری از خشونت ها وبحران امنیتی در غور با مسؤولین صحبت وگفتگو داشته باشد .ایشان طی دو روز گذشته با نهاد واصناف مختلف دیدار ها ورایزنی های داشته که خلاصه گزارش را تقدیم خوانندگان محترم مینمایم.
محترم ملکزاده روز شنبه ضمن دیداربا محاسن سفیدان ومتنفذین واتحاف دعا بروح شهدا نخست در مورد اوضاع امنیتی ونا گواری های اجتماعی در سطح کل ولایت غور معلومات حاصل نمود تا آنرا با مسؤلین شریک ودر جهت جلوگیری از نا امنی بیشتر راهکار های را سنجش نمایند.
قبل از ظهر امروز یکشنبه ۱۲ اسد ۱۳۹۳ طی نشستی اوضاع امنیتی ولایت غور با حضور داشت محترم داکتر ابراهیم ملکزاده عضو کمیسیون امنیتی پارلمان ووکیل مردم ولایت غور وهیپت اعزامی حکومت از کابل بریاست منشی عبدالمجید مشاور رئیس جمهور محترم والی ُ قوماندان امنیه ورپیس امنیت ملی آن ولایت وبرخی شخصیت های متنفذ ونمایندگان جامعه مدنی طور همه جانبه صحبت ونظریات ایشان را جهت تصمیم گیری های بعدی جمع نمود.
از آنجاپیکه داکتر ملک زاده در مساپل امنیتی غور نقش زیاد دارد طرح ها وبر نامه های آن مورد توجه وتأ یید هيأت رهبری غور وهیلت اعزامی کابل قرار گرفت.درین صحبت چند ساعته فیصله به عمل آمد تا حکومت محلی غور با انجام کار های مثبت ودلسوزانه مردم را بخود جلب وبا حمایت مردم در برابر مخالفین مسلح مبارزه کنند وکمبود نیرو های امنیتی از طرف ارگانهای امنیتی کابل با اضافه کردن تشکیلاتی امنیتی در سطح کل واحد های اداری مرفوع گردد.
ملکزاده درین نشست طرح تبدیلی هیلت رهبری ولایت غور را در شراپط فعلی غیر مفید ارزیابی نموده وتأکید بعمل آمد تا والیُ قوماندان امنیه ورپیس امنیت ملی وساپر مسؤ لین در تفاهم وهمکاری با یکدیگر وشناخت که از محیط دارند در جهت تأمین امنیت فعلانه کار کنند.وتبدیلی هیئت رهبری ولایت غور در شراپط فعلی بجای سود زیان بیشتر دارد.داکتر ملکزاده وعده سپرد که از همه مناطق دیدار نموده ونظر شخصیت های مؤثر را در تأمین امنیت خواهد گرفت.
به سلسله دیدار با همه اقشار واصناف بعد از ظهر امروز محترم ملکزاده با ٔعضای جامعه مدنی غور دیدار داشت وطی صحبت مفصل بر ارزش های مدنی وخدمت داو طلبانه جوانان در عرصه های اجتماعی واحترام به آزادی بیان به منظور جلب ‌‌‌اعتماد مردم وتأمین امنیت تأ کید به عمل آمد. در مقابل فعالین جامعه مدنی غور خواست های را مطرح کردند که ملک زاده وعده سپرد تا خواست ها ونیاز های شان را با مراجع مربوط در میان بگذارند وبرفع نیاز مندی فعالان مدنی وفرهنگی توجه صورت گیرد.
ولایت غور درین اواخر به بحران امنیتی مواجه است وافراد مسلح خود سر ووابسته به طالبان با تشکیل جبهات وحکومت های موازی واجراپی ٔعمال ترورستی با عث تشویش ونگرانی مردم شده.تا جاپیکه راه ها نا امن مکاتب مسدود وووحشت بر محیط حاکم است.هرگاه دولت بخاطر تصفیه برخی مناطق وارد عمل نشود تأثیر منفی بر همه مناطق ولایت غور خواهد داشت.

مطالب مرتبط