آرشیف

2015-6-25

jameghor

ختم پروگرام آگاهی عاهه محیط زیستی درغور!

ریاست محیط زیست ولایت غور
ریاست حفـــــاظت محیط زیست غــــور منحیث اداره پالیسی سازو آگـــاهی دهنده احساس مسرت مینماید. که درطول سال جاری 1391 در دونـــــوبت درحدود (1600) نفر منجمله (315) نفراز طبقه اناث زیــر پوشش آگاهی محیط زیستی قرار داده است.
این کمپاین کــه تــــوسط سازمان خوراکه وزراعت جهانی انجام شد، دردور دوم مــــدت ده یـــوم درساحه مرکز ولایت غور بطور خاص مکاتب آموزش داده شد.
جــــا دارد که از همکاری ریاست معارف غـــور وهمکاری ادارات، لیسه زراعت، لیسه سلطان علاوالدین غــــوری ، سلطان شهاب الدین غوری ، لیسه سلطان راضیه غوری ، لیسه شیخ المند، لیسه کندیوال، لیسه خـــدیجته الکبــرا ولیسه کاسی علیا اظهار تشکر نمایم وهمچنین شاگـــــردان عــــزیز مـــا با شوق علاقه کامل با نظم ودسپلین خاص بدرسهای استادان تـوجه نموده اند که یقین کامل دارم با همکاری اهل معارف وتمام شهروندان مـــا آینده درخشان را استقبال مینمائیم وبــــا غــــرس اشجار مثمر وغیر مثمر وتوجه به نظافت شهر ما شاهد یک شهر پاک وهوای صاف خواهیم بود.
قابل یادآوری است که کـــارمندان جوان رادیو نشرات لحظه به لحظه جــــــریان درس آگـــاهی عامه محیط زیستی را بطور زنده به آگاهی شهروندان رسانیده اند که از این همکاری شان اظهار تشکـر مینمائیم
پـــروگـــرام آگاهی محیط زیستی بتاریخ 29/7/1391 درلیسه سلطان علاوالدین غــوری طی محفل با شکوه به اشتراک نماینده مقام ولایت ومعـــاونین ریـاست معـــــارف ، بعضی روسای سکتــوری، استادان وشاگـردان با اعطای تقدیر نامه های که توسط ریاست حفاظت محیط زیست ومحتـرم استاد محمود (بی پروا) ترتیب وبه امضا مقام ولایت مزین شده بود خاتمه یافت.