آرشیف

2014-11-10

jameghor

تفنگداران دست از معارف بردارید !
اعتراض بنیاد فرهنگی واجتماعی استاد فگار!

 

تفنگداران دست از معارف بردارید !

 

فرزندان تشنه به علم غور باستان (مسوبین معارف) که میخواهند باقبول همه زحمات دوری از فامیل وفقر اقتصادی در مراکز تعلیمی وتحصیل معروف فراگیری علوم اند تافرزند شایسته کار وعالمی در جامعه رنجیده غور کسب علم نماید.
متاسفانه توسط افراد جنایت کار هدف قرار میگیرند شهید میشوند یاعضو از بدن خود را از دست میدهند.
با اندوه وتاثر فراوان اطلاع یافتیم دو فرزند یک خوانواده از ولسوالی دولینه که در ولسوالی دولت یار مصروف تحصیل اند بعد از سپری نمودن ایام عید سعید فطر از خانه به طرف مکتب وصنف خود روان بودن در مسیر راه توسط افراد تشنه به خون انسان هدف قرار میگیرند مجروح می شوند.
اعظای بنیاد فرهنگی واجتماعی استاد فگار که هدف شان ترقی وتعالی کشور از راه تحصیل علم وفراگیری علوم است دریک نشست علمی حرکت بزدلانه وناجوانمردانه افراد مسلح را به شدت تقبیح نموده برای مجروحین شفای عاجل از بارگاه خداوند (ج) استد عا نموده گفتند:
تفنگداران ! بگذارید تا فرزندان تان بروحیه آرام ، دل گرم ، دور ازترس وحشت به دروس خود ادامه دهند تا فردای روشن در قبال داشته باشند.

اعضای بنیاد استاد "فگار"