آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

برگزاري جلسه تحت عنوان نقش پوليس در تامين حقوق بشر و تشريح قانون منع خشونت عليه زنان براي پوليس هاي

كميسيون مستقل حقوق بشر دفتر ولايتي غور
 

 بسم تعالي
  
مسئول بخش حمايت وانكشاف حقوق زنان كميسيون مستقل حقوق بشر دفتر ولايتي غور  جلسه يي را به اشتراك افسران ،ساتن منان ،سربازان از بخش خواهران قومانداني امنيه، زندان زنانه ،نماينده هاي شوراي، ولايتي ، نماينده حقوق بشردفتريونما تدويرنمود.كه هدف از برگزاري اين جلسه آگاه ساختن پوليس زنانه از وظايف وصلاحيت  هاي خويش و چگونگي تطبيق قوانين نافذه كشور بخصوص تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان وهمچنان جمع آوري مشكلات پوليس زن در ارگانهاي نظامي وجستجوي محيط مناسب كاري براي پوليس مذكوربوده است .در مجموع درسطح ولايت غور به تعدا (50)نفر تشكيل براي پوليس زن موجود است وفعلا (18)نفر وظيفه دارندكه يك افسر،وچهار نفر سرباز وسيزده نفر ساتن من ميباشند وبه تعداد (7)نفرجديدا درخواستي داده اند، نكات اصلي جلسه قرار ذيل است :
 – نقش پوليس در تأمين حقوق بشر.
–  قانون و هدف از بوجود آمدن آن چیست؟
– وظیفه پولیس چیست؟
– اساس عملکرد پولیس به اساس ماده 134 قانون اساسی کشور تعيين شده است، به اساس قانون اجراات جزایی موقت پولیس 72 ساعت صلاحيت دارد،تا يک مظنون را نگهداری و دوسيه جزايی آنرا ترتيب و به سارنوالی بدهد.
– گرفتاری توسط پولیس عدلی چگونه ميباشد .
– چی اعمالی خودسرانه محسوب ميشوند ؟؟؟
– حينی که پوليس مظنونی رادستگير مينمايد کدام حقوق وی را بايد برايش بازگوکند ؟كه قرار ذيل ميباشد :
– دانستن اتهام وارده  وارده.
– حق داشتن وکیل مدافع.
– حق داشتن ترجمان.(در صورتيکه به لسان ديگری صحبت کند)
– حق بی گناه شناختن الی محکوم شدن به جرم متهم شده به اساس حکم محکمه با صلاحیت.
– حق حضور وکیل مدافع وی حین تحقيقات.
– حق داشتن صحت حین تحقيق.
– حق دفاع مناسب.
– داشتن حق استیناف خواهی.
– حق رد قاضی مطابق احکام قانون.
– حق حضور در جلسه قضایی.
– حق محاکمه بدون تأخیر.
عوامل وپيامدهاي منفي  خشونتهاي خانوادگي،موجوديت عنعنات ناپسنديده مغاير دين اسلام وقانون اساسي ،احكام عمومي قانون منع خشونت عليه زنان  ،تدابير وقايوي وحمايوي  كه از جمله مكلفيت هاي ارگانهاي مسئول ميباشد ،احكام جزائي واحكام نهائي قانون مذكور در جلسه مطرح بحث وتبادل نظر قرار گرفت .
بخاطر مشكلات كه فعلا سرراه پوليس زن در ولايت غور قرار دارد، مانند : نداشتن شعبه مشخص ،عدم برنامه تعليم وتربيه براي آنها ،استفاده از پوليس زن در كارهاي خشره كاري ، موجوديت ديد منفي  برعليه ايشان ، ارزش ندادن به ارتقاي رتبه ايشان ، مسئول بخش حمايت وانكشاف حقوق زنان كميسيون حقوق بشر؛ جلسه يي را با اشتراك پوليس زنانه در دفتر قومانداني امنيه جهت حل مشكلات ايشان برگزارنمود؛مشكلات متذكره را بامل پاسوال حاجي خدايار" قدسي " قوماندان امنيه ولايت غور در ميان گذاشت  .
نتيجه : قوماندان امنيه  اين ولايت از فعاليت كميسيون مستقل حقوق بشر  قدرداني نموده، گفت  انشاالله به زودترين وقت ممكنه شعبه مشخص براي خانمها پوليس اختصاص داده خواهد شد وي همچنان وعده سپرد تا از خانمهاي پوليس در كارهاي خشره كاري استفاده نشود  ، ايجادكورسوادآموزي بصورت فوري عملي ميشود در مورد ارتقاي رتبه براي پوليس زنانه گفت ، خواهران پوليس تلاش كنند زحمت صادقانه بكشند در آينده هابصورت حتمي براي ايشان رتبه داده ميشود.در مورد موجوديت ديد منفي برعليه پوليس زن گفت ،نياز به وقت و زمان ،پيشرفت فرهنگ ،علم ودانش وهمكاري مردم شريف اين ولايت دارند. ايشان افزودهمين طوركه تمام مردم اعم از زن ومرد جامعه نياز مبرم به داكتر زن ،معلم زن،عالم دين زن ،دايه هاي كه مادرهمه ما است ضرورت دارند، در يك دولت ونظام بخاطر جلوگيري از حوادث ناگوار ،حملات ترورستي ،وغيره ………….. به پوليس زن نيزضرورت مبرم ميباشد .ومن ميخواهم كه خواهران ما كه در پوليس وظيفه انجام ميدهند بايد با همت وبا وقار واخلاق اسلامي منيحث يك زن آگاه از مسايل ديني ومذهبي باشهامت غوري بودن خويش وظيفه مقدس خود را انجام دهند كه خداي ناخواسته انگشت انتقاد، كسي بالاي ايشان نگذارند.
در نهايت قراربراين شد كه هنگام بروز مشكلات براي پوليس زنانه مسئول بخش حقوق بشرقومانداني امنيه را در جريان ميگذارندوهمچنان پيشنهاد اعضاي جلسه اين بود كه  جهت آگاه ساختن پوليس از وظايف وصلاحيت  هاي خويش، تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان وسايرقوا نين نافذه افغانستان ،ارزش دادن به موضوع حمايت وانكشاف حقوق زنان نياز مبرم است كه پوليس هاي كه در ولسوالي ها ايفاوظيفه دارند در چنين جلسات دعوت گردندوهمچنان موادآموزشي بدسترس ايشان قرار گيرد.
 

 

قانون منع خشونت عليه زنان براي پوليس هاي زنانه ولايت غور