آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

گزارشگر: سجاد ساحل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایت غور از شصت ششمین روز جهانی حقوق بشر  و روز ملی قربانیان طی یک محفل با شکوهی با حضور مقام ولایت، مسؤلین امنیتی، روئسای ادارات دولتی، نمایندگان نهاد های جامعه مدنی، رسانه های محلی، اعضای شورای ولایتی، علما ، متنفذین، متعلمین ومحصلین و مردم صلح دوست ولایت غور در سالن کنفرانس این دفتر در روز چهار شنبه 19 قوس مصادف با 10 دسامبر(روز جهانی حقوق بشر) تجلیل به عمل آورد. در این کنفرانس به تعداد 150 نفر(60 زن و90 مرد) اشتراک نمودند. محفل با آیات از کلام الله مجید ونشر سرود ملی آغاز گردیده وسپس با سخنرانی مقام ولایت، رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رئیس شورای ولایتی، رئیس ارشاد حج واوقاف، رئیس دارالمعلمین عالی غور، رئیس مجتمع شبکه های جامعه مدنی، رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان ولایت غور، وصحبت های اعتمادی یک تن از فعالین حقوق بشرو  مقاله ی خانم دانشوریکی از شاگردان لیسه سلطان رضیه غوری با سرود بسیار زیبایی در مورد حقوق بشر از تیم سرود بنیاد فرهنگی سام و نمایش گروه تمثیلی سرکس که همه حاضرین را از اجرای شان به شگفت انداخت و با دعای خیر محفل خاتمه یافت.
سید انور رحمتی سر پرست ولایت غور صحبت هایش را در مورد دست آورد های 13 ساله حکومت تخصیص داده وبیان داشت:  اولین وبلند ترین گامی که افغانستان در راستای رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق تمام شهروندان این کشور برداشت؛ تصویب قانون اساسی افغانستان بود. این قانون در حمایت از حقوق شهروندان، نفی تبعیض، تأمین عدالت و برابری، انتخابات وانتقال قدرت سیاسی، انتخاب شوراهای ملی، ولایتی و ولسوالی روشنی های خاص را ارائه داشته است. آقای رحمتی دسترسی شهروندان را به تعلیم وتربیه که به یک نهضت بسیار بزرگ ملی تبدیل گردیده که،  جوانان در سرتاسر کشور به تعلیم و تربیه روی آورده و به مدارج مختلف علمی نایل گردیده،  به عنوان یک دست آورد بسیار مهم دولت  در زمینه حقوق بشرمطرح ساخت. همچنان دست آورد های دیگر دولت را در زمینه های دسترسی شهروندان  به خدمات صحی و دسترسی مردم به اطلاعات ورشد رسانه ها، اعمار سرک ها وشاهراه ها  تخصیص یک وزارت تحت نام وزارت امور زنان  عنوان کرد. همچنان آقای رحمتی بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی زنان وایجاد پشتوانه های حقوقی برای زنان را از جمله دست آوردهای دولت در زمینه حقوق بشر عنوان نمود..
جواد رضایی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را خواست تمام جوامع بشری خوانده و نقش حقوق بشر را در نظام های کنونی  توضیح داده بیان داشت: امروزه حقوق بشر به عنوان یک معیار خوب وبد در سیستم ها، قوانین و نظام ها در جهان عمل می کند.  به این اساس مردم می توانند روش حکومت ها را به اساس حقوق بشر تشخیص داده و از حکومت های مستبد جلوگیری کنند. آقای رضایی در مورد فواید حقوق بشر افزود: با استناد به حقوق بشر می توان علیه ظلم وستم ایستاد و برای تأمین عدالت، برابری و آزادی های اساسی در جامعه، به این حقوق استناد نمود. وی افزود رعایت و احترام حقوق بشر می تواند سازمان جامعه ی ما را عادلانه وانسانی سازد وصلح وامنیت را تأمین نماید. همچنان آقای رضایی افزود که، از  دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر جزئی از دین است و رعایت حقوق بشر وظیفه دولت ها وتمام افراد جامعه بوده و تخطی از آن جرم محسوب می شود.  همچنین آقای رضایی دست آورد های 13 ساله کمیسیون مستقل حقوق بشر را  بیان داشته ونقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در نهادینه شدن ارزشهای انسانی توضیح داد.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی در مورد حقوق بشر ونیازمندی های اجتماعی صحبت کرده یاد آور شد که آنچه مشکلات وبد بختی که در جامعه ما حاکم است سر منشأ در بی خبری، عجز ونادانی ما دارد.  اسلام نمی گوید آدم بکشید، اسلام نمی گوید که در حق یک برادر ظلم کن، حقوق بشر نیز به پیروی از اسلام همین را می گوید. آقای احسان اضافه کرد که در جامعه ما تا زمانی ظلم وبی عدالتی حاکم است که ما اسلام را نشناسیم و به حقوق همدیگر احترام قائل نباشیم. اقای احسان همچنان یاد آور شد که، در اقصا واکناف به خواسته های فرزندان احترام گذاشته نمی شود، دختر 14 و 15 ساله به شوهر داده می شود که این خلاف اصول واخلاق بشری است. زمانی ما بشر خوب هستیم که به ارزشهای انسانی واسلامی پی ببریم وحقوق همدیگر را  بشناسیم ورعایت کنیم.
حاجی احمد شاه  مجیدی رئیس ارشاد حج و اوقاف  در مورد مشترکات اسلام وحقوق بشر صحبت کرده گفت: خداوند تمام انسانها را یکسان خلق کرده و از نظر حقوق و وجایب باهم تفاوت ندارند. همانطوری که آیه قرآنی اشاره دارد "ولقد کرمنا بنی آدم"  در اسلام کرامت انسانی مرد وزن باید مراعات شود. خداوند متعال که آفریننده تمام کائنات است بین عربی وعجمی، آسیایی واروپایی، نژادهای زرد وسیاه وسفید و لسان های مختلف تفاوت قائل نشده مگر کسی که به خدا تقرب جوید واین انسان مراعات کننده حقوق بشر است. تمام انبیا واولیاء  رعایت کننده ، اجرا کننده و تعلیم دهنده حقوق بشر بود. اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود، زنده به گور کردن دختران را حرام کرد؛ زنها به چشم حقارت دیده می شد، پیامبر اسلام به زن ومقام زن ارج گذاشت.  اولین شهید زن در اسلام سمیه است که در راه دفاع از حقوق وآزادی های اساسی جان به جانان تسلیم کرد.اولین خلیفه اسلام ابو بکر صدیق(ره)  زندگی خود را در راه آزاد سازی بردگان مصرف کرد. بردگان را می خرید وآزاد میکرد.همچنان آقای مجیدی دین اسلام را دین صلح وبرادری خوانده تأکید کرد که اسلام به رفتار نیکو وعدالت بین همدیگر دستور داده است. آقای مجیدی در مورد حقوق بشر گفت: اگر ما دین اسلام را رعایت کنیم حقوق بشر رعایت میگردد زیرا که حقوق بشر از جزء تا کل در دین اسلام شامل می باشد.
فضل الحق فایق رئیس دارالمعلمین عالی غور  در مورد پیشرفت تعلیم وتربیه در  کشور  ونقش آن در تأمین سایر حقوق بشری صحبت کرد. آقای فایق جامعه ارزشمند را در سایه سه عنصر به بررسی گرفت: علم، عبادت وعدالت. در ابتدا ارزش علم وسفارشات اسلام را در روشنی ایات واحادیث پیامبر توضیح داده وسپس پیشرفت تعلیم وتربیه را در کشور واینکه تعلیم وتربیه راه را برای برخورداری ورعایت سایر حقوق بشری باز می کند تشریح نمود.آقای فایق ضمن بررسی مشکلات وخلاهای فراراه تعلیم وتربیه در مدارس دینی بیان داشت: در مدارس دینی ما،  مفردات تعلیمی وتحصیلی قسمی است که محتویات مسائل دینی را درست تدریس می کند اما به مسائل اجتماعی و مسائل روز  اصلا توجه نشده است .
آقای خدایار واقف رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی غور در مورد عدالت وحاکمیت قانون صحبت کرده وبیان داشت: اساس یک جامعه اسلامی به روی چهار اصل بنا شده است.1-اصل اخوت وبرادری 2-اصل توازن واحساس مسئولیت، 3- اصل شورا ها واجتماعات مردمی و چهارم اصل عدالت اجتماعی در جامعه بشری.  آقای واقف عدالت را یکی از اساسات مهم تشکیل جامعه بشری خوانده که بر مبنای رفع تبعیض، ایجاد اخوت وبرادری وحفظ کرامت انسانی  تامین میگردد. آقای واقف عدالت را یگانه راهی توصیف کرد که تمام افراد جامعه از ظلم وتعدی در امان می ماند و یگانه راه برای تأمین عدالت حاکمیت قانون است. آقای واقف افزود: حاکمیت قانون نیازمند یک دستگاه قضایی مستقل وقوی در حکومت  ونیاز مند یک پولیس بی طرف وعاری از فساد می باشد.
آقای غفوری رئیس اتحادیه ژورنالیستان در مورد رسانه ها وحقوق بشر صحبت کرده اظهار داشت: رسانه ها وحقوق بشر پیوند نا گسستنی دارد. رسانه ها  با پوشش دادن اوضاع حقوق بشری نقش مهمی را در تأمین حقوق بشر بازی می کند. آقای غفوری در مورد همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر با رسانه ها افزود: کمیسیون مستقل حقوق بشر چه در مرکز و ولایات تلاش های خود را دریغ نکرده وامید واریم این همکاری ها ادامه یابد. تا ما شاهد یک جامعه ارزشمند ودور از خشونت باشیم.
آقای اعتمادی یک تن از فعالین حقوق بشر در اخیر برنامه نسبت به ذیقی وقت لازم ندید بیشتر توضیحات ارائه کند اما سخنانش را باطرح چند سؤال،  تحقیق در این موارد را به عهده اشتراک کنندگان سپرد.
1-ضرورت حقوق بشر در جامعه افغان چیست؟ آیا حقوق بشر به عنوان یک ضرورت در جامعه است یاخیر؟
2-اولین بانی حقوق بشر کی بود؟
3-آیا شهروندان ، طبقه تحصیل کرده در قسمت تأمین حقوق بشر چه جایگاه دارد؟
آیا تا هنوز حکومت ، قوه مقننه با ناقضین حقوق بشرچگونه رفتار کرده اند؟
آقای اعتمادی اولین بنیان گزار حقوق بشر را دین اسلام خواند . همچنان ایشان در مورد بعضی عرف وعنعنات ناپسند صحبت کرده گفت: تابکی زنان از حقوق مدنی واجتماعی شان نه تنها حقوق  انسانی بلکه حقوق الهی  محروم گردد؟ تابکی شعار بدهیم وعمل نکنیم لم تقولون مالا تفعلون. هزینه های گزاف در ازدواج نقض حقوق بشر است. ما مسلمان هستیم پنج وقت نماز می خوانیم کلمه طیبه می خوانیم ولی چرا انسان فروشی؟ وقت انسان ها به عنوان یک کالای تجارتی عرضه شود چه مفهومی از انسانیت ما باقی می ماند. نتیجه همین کار ها است که فرزندان ما راه فرار وخود کشی را  اختیار می کند.
پایان
 

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود

اولین کسی که حقوق بشر را در اسلام تعلیم داد پیامبر گرامی اسلام بود