آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اولین فراخوان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بادغیس

 

اولین فراخوان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بادغیس

 

هشتم ماه حمل 1392 نقطه عطف است در حیات مردم شرافتمند وآزاده بادغیس، در این روز بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بارسالت مندی تمام هسته ی مرکزی خود را در شهر قلعه نو اساسگذاری نمود،مقامات دولتی بخصوص مقام محترم ولایت،ریاست های سکتوری،نهاد های جامعه مدنی، نمایندگان اقوام در ولسوالی ها، جوانان و زنان از ایجاد این بنیاد حمایت و پشتیبانی خود را اعلام نموده و توده ی کثیری از مردم مرکز وولسوالی های بادغیس نیز از این بنیاد استقبال نمودند،این صمیمیت ها و پشتیبانی ها میرساند که جامعه بسوی مدنی شدن در حال حرکت است و این حرکت مردمی را با یک فرهنگ غنی وطنی به فال نیک گرفته و بسوی آبادی، آزادی، تحکیم صلح،همبستگی مسالمت آمیز و آزادی های قانونی فرامیخواند و این فراخوان بنیاد به صورت نظم گونه ترتیب گردیده بخدمت خواننده های محترم قرارداده می شود:

 

 

بیا تا خیر صلح را درفراز کشور اندازیم

 

بیا تا طرح دشمن را زپا تا سر براندازیم
بیا تاخیر صلح را در فراز کشور اندازیم
بیا تا جنگ و نفرت را نمائیم محو از میهن
بیا تا دامن صلح را صفای بیشتر اندازیم
بیا تا راه خوب زندگی را پیشرو گیریم
بیا تا از حریم خود بد امنی را براندازیم
بیا تا بهر عمران وطن یک چاره اندیشیم
بیا تا از ره الفت شعاع دیگر اندازیم
بیا تا گل بکاریم و وطن را باغ گل سازیم
بیا تا این سلاح جنگ، بسوز مجمر اندازیم
بیاتا راه کشوررا بسازیم حلقه ی محکم(1)
بیا تا زین رفاه خود را بپای کوثر اندازیم
بیا تا باغ و بوستان ازمحبت هرطرف سازیم
بیا تا ازگلی عشق و محبت پرپر اندازیم
بیا تا نسل نورا سوی تعلیم و هنر آریم
بیا تا جهل و نادانی بیرون از کشور اندازیم
بیا تا درصحت کوشیم علاج هر مریضی را
بیا تا نسل افغان را صحت در منظر انداریم
بیا آشتی نمائیم ما و تویک نسل افغانیم
بیا تا جنگ و بد بینی بخیر صلح سر اندازیم
بیا تا راه وپل سازیم ، نه بر ضد همه آنها
بیا تا این وطن را حافظ دین پرور اندازیم
بیا تا اردوی مخلص زبهر امنیت باشیم
بیا تاپولیس ملی به حفظ هر شهر اندازیم
بیا تامحو بدخواهان یک بازوی در وحدت
بیا تا حفظ نام و ننگ براه دین سراندازیم
بیا تا آب شربی بهر مظلومان خود جوئیم
بیا تا لقمه نانی را بپیش مادر اندازیم
بیا تا از منابر داد دین خواهی بلند سازیم
بیا تا هر رزیلت را بدور از منبر اندازیم
بیا تا اصل معروف فضیلت حامیان باشیم
بیا تا نفرت وزلزال به بام منکر اندازیم
بیا تا از پل و پلچک حمایت گر به اعمارش
بیا تا دشمن ویران گرش از پادر اندازیم
بیا تا وحدت ملی نمائیم چونکه افغانیم
بیا تا دشمن خود را خجل در محضر اندازیم
بیا تا جای ماین و بم کچالو ، گندمی کاریم
بیا تا از زراعت روشنی در کشور اندازیم
بیا تا از پیاز دیگران رفع نیاز خود
بیا از محصول تاکت گدام مثمر اندازیم
بیا تا از صفای آب دریاهای چون مرغاب
بیا تا از معادن کشف روشن اختر اندازیم
بیا تا این وطن، افغنستان را چون جنان سازیم
بیا تا از ره صلح رستخیزو محشر اندازیم
به قول این حقیر( نعمانی) گراندک توجهی
بسازیم کشور خود را و گل در مجمر اندازیم

 

بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری قلعه نو مرکز ولایت بادغیس

 

 

(1) هدف سرک حلقوی است که اضافه از یک دهه بدرازا کشیده شد.