آرشیف

2014-12-14

كميسيون مستقل حقوق بشر

آموزش ده طفل آموزگار

جواد علوي
  
گزارش از دفتر ولايتي غور:

 
"300 طفل دربرنامه آموزش "حقوق طفل به طفل".
 
طي يك كار گاه آموزشي يك روزه(18 سرطان 1390  ) كه از سوي بخش حمايت وانكشاف حقوق اطفال وبخش تعليمات دفتر ولايتي غور/ كميسيون حقوق بشر افغانستان براي متعلمين مكاتب مركز چغچران ولايت غور  برگزارگرديد؛ 10 طفل در ابتدأ آموزش ديدند.
 اين شاگردان كه از مكتب خديجه كبري ، پرورشگاه ، ليسه سلطان رضيه غوري ،ليسه سلطان علاالدين غوري وليسه سلطان شهاب الدين غوري توسط مديران آن مكاتب انتخاب شده بودند،  به اين برنامه آموزشي دعوت وبعد از اشتراك دريك كارگاه آموزشي از سوي كميسيون حقوق بشر دفتر ولايتي  غور به عنوان آموزگاران حقوق بشر براي ديگر اطفال به مكاتب ياد شده معرفي گرديدند.
دراين كار گاه آموزشي كه  4 طفل دختر و 6 طفل پسر شامل بودند ، مفاهيم ذيل با توجه به درك واستعداد اين اطفال به صورت ساده مورد بحث قرار گرفت"مفهوم حقوق  كه جمع كلمه حق مي باشد و بشر، كه به بيان ساده همان مردم است توضيحاتي داده شد وسپس در مورد حقوق مردم در اسلام و شرع ودر قوانين نافذه كشور افغانستان و هم چنان در معاهدات بين المللي  براي اطفال به تشريح گرفته شد حقوق طبیعی (ذاتي) بشر كه از سوي خداوند (ج)براي تمامي انسانها داده شده است حقوقي همچو حق حيات واينكه هيچ كس حق ندارد اين بزرگترين حق بشر را بجز خود خداوند (ج)از انسان بگيرد،حق آزادي ،نيز از ديگر حقوقي است كه خداوند (ج)براي انسان داده وما ملزم هستيم احترام به آزادي هاي ديگران داشته باشيم، حق تعليم وتربيه،حق غذا ،حق اسكان در هرنقطه از خاك وطن ، حق ازدواج ،حق آزادي بيان وديگر حقوق كه ذات باري تعالي به اشرف مخلوقات خود عطاء كرده است ، به ترتیب وبه زبان ساده وکمک لوحه های کمک آموزشی ، آموزش داده شد".
بحث ديگر كارگاه آموزشي" حقوق طفل به طفل" معرفي ، وظايف ومكلفيت كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان براي اين اطفال بود.درادامه بخش هاي پروگرامي  ووظايف هر بخش وبخصوص بخش حمايت وانكشاف حقوق اطفال، براي اشتراك كنندگان به معرفي گرفته شد.
موضوع اصلي اين كارگاه آموزشي "حقوق طفل به طفل" حقوق اطفال بود. حق تابعيت ، حق صحي ،حق تعليم وتربيه،حق تغذيه و…بود؛ كه براساس رهنمود "حقوق خود را بشناسيم " از پروگرام آموزشي"حقوق  طفل به طفل" تعقيب گرديد.
درپايان كار گاه آموزشي "حقوق طفل به طفل" با مديران ليسه هاي سلطان رضيه غوري ،ليسه سلطان علاالدين غوري ، ليسه سلطان شهاب الدين غوري، مدير متوسطه خديجه كبري وپرورشگاه مركز چغچران ولايت غور، تفاهم به عمل آمد ؛ تا پس از آموزش ده طفل، 10 كارگاه آموزشي توسط خود اطفال براي 300نفراز  شاگرد ان ديگر برگزار شد.اين كارگاهها تحت نظارت بخش حمايت وانكشاف حقوق اطفال دفتر ولايتي غور ، با همكاري نزديك مديران ليسه هاي فوق و رياست معارف ولايت غور برگزار گرديد.
 
پايان
گزارشگر: محمدجواد"علوي"
 
آموزش ده طفل آموزگار
آموزش ده طفل آموزگار