آرشیف

2024-3-3

محمد آصف فقیری

عقل٬ گرمی آفتاب حقوق

 

وقتی میگوییم: از آغاز به دنیا آمدن تا لحد٬ ملا با آذان گفتن در گوش نوزادی و نماز جنازه تا لحد٬ که محیط می باشند. به این معنی نیست در گوش نوزاد ما٬ آذان محمدی را نگوییم و یا میت مارا٬ بیدون نماز جنازه دفن کنیم در میان این آذان و نماز٬ نقلگریان چی تقدیر نویسی برای ما٬ می کنند؟ ……….!

شرح آسیب شناسی:

  • نقل و تقلید: فقه مقدس نیست از متون مقدس برای سهولت امت می باشد. زیرا امام اعظم أبو حنيفه نگفته٬ چون قرآن الله حافظ کلام فقهی من است. بلکه گفته:‌ اگر جای دیدید یا متن از فقه من دیده شده که با قرآن و حدیث تضاد دارد٬ بزنید به دیوار٬ ممکن استخبارات چنین کاری کنند. که کار تطبیق با متون مقدس در جوهر عقل بوده٬ پس نقل و فقه که من هم مقلد هستم. یعنی مجموعه اعمال عبادتی خودرا٬ به اساس مذهب حنفی انجام می دهم – اما قرآن نقل چون فقه نیست. معجز و مفسر زمان و مخاطبش عقل تا در مدرنیته یعنی با زمان حال هماهنگ شویم٬ نه آنچه وهابی ها وسلفی های داعش می گویند.
  • موارد عصر کنونی: مخابرات و سایبر٬ هوانوردی و ترانسپورت٬ صحت عامه و طبابت کنونی٬ بانکداری جهانی و توسعه اقتصاد٬ جایگاه معاهدات و سیاست داخلی افغانستان و غیره… موارد اندکه برای ما در فقه تعیین نشده است – حالا تکلیف این موارد بیدون نظام حقوقی سیاسی چه خواهد شد؟
  • ملیت افغان: از رابطه دولت و ملت یعنی ملت در میثاق ملی به اساس اصل تفکیک قوا٬ قدرت دولت را ترسیم کرده و انتقال قدرت به اساس رای در محو جنگ٬ که عبارت می شود: ثبات سیاسی و سنگ بنای توسعه٬ حالا ملیت افغان در کدام کتاب معتبر فقه می باشد؟

شرح بیشتر در نیمه روز شبکه تلویزیون طلوع نیوز: https://fb.watch/qr2EgMrbHJ/?mibextid=w8EBqM

فقیری