آرشیف

2022-1-23

دوکتور صلاح الدین سعیدی

خطرات جدى ترى در انتظار ما! 
اګر توماس ويست نمايندهء امريکا براى افغانستان  ګفته که بخش از  پول منجمد شده اى افغانستان به قربانيان جنايات يازده سپتامبر٢٠٠١ پرداخته ميشود بايد به صراحت تام ګفت و بياييد همه با هم با يک فرياد عظيم بګويم خطاء و اشتباه روى اشتباه و جنايت روى جنايت قابل قبول نيست. به صراحت بګويم  که: اګر اين را ګفته باشد، اين يک موقت و تأکيد  احمقانه و خطاء است. تمام عقل سليم و همه افغانان آنرا به شديدترين کلمات نکوهش ميکنيم.
کمک ها به مردم افغانستان ضرورت است و اين کمک ها نبايد مورد استفادهء طالبان و پاکستان قرار ګيرد.  چنين سياست خطاء و احمقانه بر علاوه اينکه انصاف نيست، بلکى به تعميق شکست مفتضح امريکا و جهان در افغانستان کمک خواهد کرد و اين به دان معنا است و آن فهم قومندان عملياتى نيرو هاى امريکايى را نيز  تأييد ميکند که:  سقوط حکومت پاکستان به دست نيرو هاى طالب پاکستانى صورت خواهد ګرفت. اين عاقبت کار را امريکاييان ميدانند و دارند که به نحوى از آن بخاطر ايجاد درد سر براى کشور چين در حال وسعت بزرګ اقتصادى در منطقه و جهان درد سر ايجاد کردن ميخواهند. مشکل من  و ما در ديده اى منفى و ضد  امريکا عليه چين نيست. آزار و اذيت نظام هاى توتاليته و يک حزبى و آزار و اذيت وحشيانه حاکميت چين عليه مسلمانان چين بخشودنى و  انساني نيست اما به اين علت منطقه را در خون غرق کردن و يا در مورد بى تفاوت ماندن و يا آنرا تسريع بخشيدن که قربانى اولى آن ملت افغان بود و هست، براى همه اى بشريت و همه جوانب افغانى و سياسيون قابل اهتمام و توجه فوري است. ما در چار دههء اخير با شانه دادن به تفنګ ديګران، از يک حمام خون به حمام ديګر در حرکتيم و اکثر از سياسيون خاين به فکر جيب و مفاد انفرادي اند و اسلام را هم روپوش و دستپاک کنان بکار برده اند.  اين نه اسلامي و نه هم انساني است.
برماست، بلاتأخير حقايق و منطق آنرا عام بسازيم تا اضرار شرارت را اګر از بين برده نمى توانيم، حد اقل تقليل دهيم.
الهي رحم
و ما توفيقنا الا بالله _ عليه توکلنا و اليه المصير.
ډاکتر صلاح الدين سعيدى
٢٣/٠١/٢١٢٢