آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

پیوند

تحت این عنوان مطلبی کوتاهی برای هموطنان عزیزم بعرض میرسانم.
طوریکه دیده میشود علاقمندی شهروندان فیروزکوه برای غرس انواع نهال و بطور خاص نهال سیب قابل وصف است. اما باید خاطر نشان نمود که هر نهال سیب ثمر آن مطلو ب نیست، زیرا سیب چند نوع است و به ایا م مختلف میرسد (پخته) میشود، لذا هر نهال سیب که میوه آن الی اخیر برج میزان پخته نشود بعد از آن به پختته گی نر سیده سیب آن سخت، بی آب، بی مزه و بی کیفیت میبا شد.
پس برای اینکه از نتیجه زحمت خود ثمر مطلوب گرفته باشیم باید این نوع نهالهای سیب را از سیبهای که تابستانی است پیوند نمائیم که تا اخیر سنبله و الی 15 برج میزان پخته شود.
هر گاه سیب در ین شهر تا اخیر میزان پخته نشود به نسبت هوای سردی که بعدآ حکمفرما میشود ولو که سیب چپیده شود و در جای نگهداری نمائیم هم هیج کیفیت ندارد. لذا باری د یگر توجه همه شهروندان را به پیوند انواع نهالها و الخاصه نهالهای سیب معطو ف داشته و تاُکید مینمایم که همه برادران علاوه از شاخچه بری و دوا پاشی به انواع پیوند آشنایی حاصل تا نتیجه مطلوب بدست آورد. موفق و شاد باشید.