آرشیف

2023-2-9

الحاج استاد محمد قاسیم علم

محیط زیست
توگر دانی اساس این بقارا 
مکش ازریشه دیگر بوته هارا 
زدست بوته گر راحت کندخواب 
فواره می‌کند ازچشمه ها آب
هوا و آب وخاکی این وطن را
مکن آلوده بشنواین سخن را
تمامی  این نعمات خداوند 
امانت وار بسپارش به فرزند
مهیا کن نهال سرو و ناجو 
بده آبش بشانش برلبی جو
وگرنه گرد و خاکی دشت وصحرا
نفس تنگت کند باشی بهر جا
زدودی خانه ات شهری فنا شد
صدا داری محیط زیست کجاشد