آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

قافله دل بیتی ها 1

 

786
به دوستان فرهنگ عامیانه واستاد "یگانه" سلام
سرودن دل بیتی ها یهانه است باید کوشش نمایم تا در چارچوب هر چهار بیتی اقلآ یک کلیمه فراموش شده عوام را با تکرار بوسیله دوستان صیقل وجلا دار سازیم تا دیگر به طاق فراموشی سپرده نشود.
 

 ایضآ
  
روغــن داغ گـفـتی کلـبـیـزن نگفتی        در نـایــاب را  ایـشـتــــو نـســفــتـــی
فـغــان والـبـداد کـردم بـفـــرهــنـک        کـه لـفـظ ما ر چطور از خو بوروفتی
******
 
غــلامک تــی دیـگــدان او نــــداره         پــریـشـانــم دوچـشـمــم خــو نـــداره
بـیـاریـن تــوبـره غـنـجـوغه گی را         کـه امـشـب اســپ ابـلـق جــو نـداره
******
 
سـریـنـت مـثـل مـیـشـه یـار جـانـی          که عمرت هر سه شیشه یار جـانـی
مـیــان راه بــه رافـــه تــو بگـفـتم          قــوزه تــو وقـــت نـیـشـه یار جـانـی
******
 
به مرغاز می چینی کرک سیاه را          بـشــور انـداخـتـی ایـن بـچــه هـا را
مـریـض نــاز تـو تـابـلـیــت  نداره          بـیــک بــوســه دواکـــن درد هــا را
******
طـبـابـت کـرده ام کـلـه مـهـنـگ را          زه کـوه ها جمع کردم چارمهنگ را
سـه مـا بـهـار کـه جـراحـی کردم           بـه پـشـت او نـیـافـتـم جـای تنگ را
 ******

پاورقی ها

  1. کلبیزن:            روغن داغ

  2. البداد:                فریاد

  3. غلامک:           ظرف چودنی شبیه آفتابه

  4. رافه:                کتلست

  5. قوزه:                شیره

  6. مرغاز:             قیچی

  7. کرک:              هرموی کنار گوش

  8. چهار مهنک کله مهنگ:        دونوع نبات طبی کوهی که آنرا مرحم میسازند وبالای زخم میگذارند.

  9. تنگ:          از چرم ویا ریسمان بردار ساخته شده هر دوسر آن دارای حلقه فلزی بوده میان زین وکمر اسپ بسته میشود.