آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

کــُلال

زَ یک مـا د ر ز یک ا یـل و عــیـا لــیــم
زَ یک خا ک و ز یک گل چو ن سفـا لـیـم

نــد ا ر یــم بـر تـر ی ا ز هــم بــر ا د ر
هـمـه چو ن کـو ز ه هـا ی یک کـُلا لـیـم
 

زوال
ا گـر د ر جنگ و د ر شـو ر و جـد ا لـیـم ؟
یـقـیـن ا فـســر د ه و ز ا ر و مــلا لــیـم

چر ا با هـم نـسـا ز یم هـمچـو ا نسـا ن ؟
چـو مـیـد ا نـیـم که ما ر و بـه ز و ا لـیم؟

کال
ا گـرغـر ق شکـوه ، عـیـش و جـلا لـیـم
ا گر مـد هـو ش و مست و بـد سگـا لـیـم

چـو کـو ری بی عـصـا د ر نیمه ر ا هی
ز پا می ا فـتـیـم و د ر قـعـر« کا لـیــم »

بی خـیـال
ا گـر د ر فکـر جـا ، مـا ل و مـنـا لـیـم
بـیـغـم د ر گـو شـهً با کـیـف و حـا لـیـم

د یگـر ا ز آ د مـیـت د سـت بشـو ر یم
ز ر نـج د یگـر ا ن گـر بی خــیـا لــیـم

حلال
ا گـر ا ز نـطـفــهً پا ک و حــلا لــیــم
صـفـا چـو ن شیشه و آ ب ز لا لـیــم

گذ ا ر یم حُر مت ا نسا ن چو ا نسا ن
ا گـر ما بـنـد ه گـا ن ذ و ا لـجـلا لـیـم

 

هلند
04.07.2013
عبدالغفور «غوری»