آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

جـیگی

بـیـا  نگـذ ا ر تـو سر ا نـد ر سـر ی من
د و چـر خـز ا نو بشین بـر بستـر ی من
جـیگی کـن با ز با نـت د فـتـر ی عـشق
که تـا ر و نی به خو ا نم د لـبـر ی مـن
 
چا لا ک
نـمـیـشـه ر ا م ا سـپ شـخـسـر ی من
خیلی سر کش شید ه ا ین د لبر ی من
سر ی  با م د ا نه و ز یلمو گـذ ا شتم
نمی اُ فـته به د ا م ا ین کـفـتـر ی من
 
تـو لـر ز ه
نـمـیـگـر د د  ز بـا نـم  د لـبــر ی مـن
 کـه تـا گـو یـم بـیـا  بـا لی  سـر ی مـن
 فـر ا شا د ا ر م و  تو لـر زه  و د ر د
بـما ل با د ست خو د تَر کِ سر ی من
 
د و لا
د و لا  گـشـته ز غـم ا ین پیکـر ی من
ما ش و بر نج شد ه مو ی سر ی من
بـیـا ر یـد  د سـمـا لِ د ستش نـشـا نی
گـذ ا ر یـد ر و ی چشمـا ن تـر ی من
غُـجــم
نـمـا نـد ه  غُـجـم  مـو ي  بـر سـر ی مـن  
کـه یا د گـا ر  ر ی کُـنـم  با د  لـبـر ی من
بـه عـز ر ا یـل سپـا  ر م عُـمـر ی شیـر ین
 کـه تـا بـخـشـد بـه عُـمـری د لـبـر ی مـن
پَر پَر
اَ جــل پَـر پَـر مکــن بـا لی ســر ی من
پِـیـغـُـم  ر ی کُـن ا و ل با د لـبـر ی من
بـیا یـد بـر ســر م تکـبـیـر بخـو ا نـد
 بگـیـرآ ند م تو جا ن ا ز پیکری من
 
 
هلند
10.01.2014
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)

لغتنا مه
۱
سر ا نـد ر سـر(یا سر به سر گذ ا شتن) :   ا ز ا ر و ا ذ یت کر د ن 
چـر خـز ا نو : همو ا ر و پهن نشستن طو ر یکه کف پا ی ر ا ست بطر ف د ست چپ و کف پا ی                     چپ ب بطر ف د ست ر ا ست  و با لا ی هم قر ا ر د ا شته با شد.
جـیگی        : خو ا ند ن یک حر ف ؛ یک  کلمه و یا یک جمله با سیستم زر و ز یر و پیش
 
ر و نی        : خو ا ند ن یک حر ف ؛ کلمه و یا جمله بد و ن د ر نظر د ا شت زر و ز یر و پیش
۲
شـخـسـر   : حر ف نا شنو
شید ه      : ا ز کلمهْ شد ن گر فته شد ه   د لا لت به ا جر ا  و ا نجا م یک کا ر  ر ا مینما ید
ز یلمو     : د ا م که ا ز مو  ها ی یا ل و د م ا سپ بخا طر شکا ر و گر فتن پر ند ها میسا ز ند.
 
بـا لی      : با لا ي  
 فـر ا شا  : سر ما خو ر د ه گی با تب و لر ز ه
تو لـر زه  : تب و لر ز ه د ا شتن
تَر کِ سر  : ر گها و ر شته ها ی سر
 
۳
د و لا       : کج شد ن ؛خم شد ن ؛ قا ت شد ن  د ر ا ینجا  بجا ی حا لت پیر ی و نا تو ا نی بکا ر                 بر د ه شد ه ا ست  
ما ش و بر نج : مو ی سر که نیمه سفید و نیمه سیا ه با شد.
 د سـمـا ل : د ستما ل
 
۴
ر ی          : ر و ا ن کر د ن
غُـجـم         : بستهْ مو ؛ چند تا ر ا ز مو
پِـیـغـُـم         : پیغا م ؛