گذاشته شدن سنگ تهداب یکپایه پلچک در قریه اخته خانههمه خبر ها