موقعیت کرونولوژیک، ضرورت ترمیم و جهات دیگر آنهمه خبر ها