مرحوم شهيد گل احمد خان”غلمینی” فرزند محمد حيدرهمه خبر ها