آرشیف

2019-2-5

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مولانا جلیل احمد

مولانا جلیل احمد که اهل لولاش وبندر اند شخصیت محترم شاعر،فاضل ودیکلوماتور پر کشش که با ایشان نشست کم داریم مگر شناخت مان از ایشان قوی است، یک شب را با ایشان درمنزل حاجی حیات الله خادم سحر کردیم ملا مسجد بانک برزد وما هنوز به رخت خواب نرفته بودیم با مولانا دست ورو شستیم و به نماز بامداد بعد از دورکعت سنت با ایشان اختدا نمودیم هنوز سجاده جمع نشده بود که نهار بامداد دررسید خوان پهن گردید کو دست که طرف غذا جلو حرکت کند مولانا به سفرش ادامه داد ومادر زیر رخت خواب رفتیم:
آری با مولانا آن شب را مردانه زنده نگهداشتیم.
مولانا اینگونه آن شب به نوا درآمده بود:
خرسوارصحنه ی میدان تویی
بز به دست دیگران حیران تویی

این شعر مولانا نسبت به من فیروزکوهی همین اکنون صدق مینماید:
خرسوار صحنه ی میدان منم 
بزبه دست حسودان حیران منم