آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مــــــردم غور حساب میگیرند

 

بگونه ای که هویدا است به هزینه مالی 400000 $  از طرف کشور به غور دوست «لیتوانیا» به ساختار جاده های مرکز غور کمک عطا فرموده اند و بالغ بر 1000000 $ وزارت محترم مالیه کشور به ساختار جاده های غور عطف توجه نمودند که این پول را غور در کیسه هزینه ساختار جاده ها با خود داشت کدام یکی از مقامات کشور حاضرند به ما حساب دهی بفرمایند: وزارت محترم فواید عامه یا مقام ولایت غور میرزا محمد عثمان شهردار مرکز غور یا میرزا صاحب محمد اقبال از فواید عامه غور و یا آقای یعقوبی صاحب از ریاست سکتوری مقام ولایت غور.
اگر حساب دهی و حساب گیری را اصل قرار دهیم خدا نیز فرموده است (اناالله سریع الحساب) بنا به حکم این آیت ما نمیدانیم در جمهوری افغانستان کدام منبع را فرا بخوانیم به حساب دهی آری ما محمد اقبال خان والی غور را میشناسیم و از او حساب گیری باید بکنیم و ایشان را در این پست دیگر اصلا نمیخواهیم. 
قمیت 2.2 کیلومتر جاده غور از کیسه عمرانی اش 1400000 $ پرداخته است در حالیکه مقامات محترم ویژه جناب معین صاحب تخنیکی وزارت محترم فواید عامه که از نزدیک دیدن نموده اند صد متر جاده به غور کار نموده اند آن هم با کیفیت خیلی ها پایان ما به خود حق میدهیم تا از مراجع زیربط حساب بگیریم توفیق به ساختار غور را از پروردگار مان میطلبیم.
 
یعقوبیان فیرورکوهی
از ملک غـــــــــــــور