آرشیف

2016-12-22

امان معاشر

حمایت از جنرال دوستم در آمریکاو کانادا

حمایت از جنرال دوستم در آمریکاو کانادا

جمع کثیری از شخصيت هاى بزرگ سياسي ،اجتماعی و فرهنگی ولایه های روشنفکری افغانستان مقیم آمریکا و کانادا حمایت وسیع و گسترده شانرا از محترم جنرال عبد الرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون رییس جمهور دولت وحدت ملی افغانستان اعلام نمودند. هموطنان مقیم این کشور ها با راه اندازی گفتمان وسیع و گسترده در فضای مجازی ومباحثات پالتاکی دیدگاه های سیاسی خویش را در محوریت حوادث اخیر در شمال افغانستان ،رویکرد سوئ قصد ناکام ترور فزیکی محترم جنرال عبدالرشید دوستم وتوطیه بیشرمانه اخیر از طرف احمد ایشچی وشرکاء برای ترور شخصیتی محترم جنرال دوستم ابراز نموده و ضمن طرح وفیصله قطعنامه هذا خاطر نشان داشتند: *با توجه به اعماق وگستره دسایس موجود که با کارگذاری احمد ایشچی وشرکای جرمی آن در قالب اتهامات بیشرمانه علیه جنرال دوستم براه افتیده است ،باید آقای جنرال دوستم هر چه عاجلتر موضعگیری خویش را در قبال دسیسه واتهامات سازمان یافته روشن ساخته ،خطوط اصلی کار خویش را مشخص ساخته ورسانه های جمعی کشوری و بیرون مرزی را مورد آگاهی قرار دهد. * حزب جنبش ملی افغانستان برای عقیم ساختن این دسایس بزرگ ، هموطنان گرامی ،نیروهای ملی ووطنپرست ونسل جوانان و زنان را متحد ساخته وعظمت خویش را به نمایش بگذارد. *باید تحرکات اساسی وراهکار های بنیادی برای انسجام واتحاد هرچه تمامتر هواداران ،کادر ها وفعالین جنبش ملی در سطح کشوری وبیرون مرزی بوجود آمده وبرای دفع وطرد هرنوع دسایس سازمان یافته آماده باشند . * با درنظر داشت دورنمای پروژه های مرگبار وویرانگر در کشور وسیاست گستره تروریسم در کُل کشور بویژه در شمال که ضرورت اتحاد همه نیروهای وطندوست را در دستور کار قرار داده است ،ضرور است تاحزب جنبش ملی تشکیل "جبهه ملی " با همه شخصیتها ،احزاب وگروه های وطندوست را بخاطر دفاع از و طن مورد بحث قرار داده ودرین راستا گام های عملی بردارد. *بابر گذاری چهارمین کنگره حزب جنبش ملی و انتخاب رئیس و هیئت رهبری آن سازمان ،با توجه به شرایط نوین کشور سیاست وپالیسی معین را طرح ریزی نموده ودر راستای گستره ارتباط دیپلوماتیک ،سیاسی ،فرهنگی و مدنی تدابیر معین اتخاذ نموده وبرای تحکیم پایه های جنبش وارتقای نیروی سیاسی ورزمی آن جهت مقابله با دسایس سازمان یافته، راه کار های اساسی را اتخاذ نماید.

با احترام
 جمعی از روشنفکران افغانی مقیم آمریکا و کانادا