آرشیف

2021-2-16

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

به رئيس محترم حوادث غور!

همین حالا جز این نخواهم گفت
که برد قوماندان گدام ترا
نه گدام تو را به تنهایی
هم عطای تو، هم لقای ترا
خوب شد بر من آن عطا نرسید
آری من گایدم آن عطای ترا
 
 ح. یعقوبیان فیروزکوهی