آرشیف

2014-12-1

موسسه خدمات حقوقي افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

موسسه خدمات حقوقي افغانستان
اعلامیه مطبوعاتی

قرار است 80 تن از محصلین دختر و پسر پوهنحی های حقوق و شرعیات پوهنتون کابل و سایر موسسات تحصیلات عالی خصوصی از کورس مهارت های عملی وکالت دفاع و تفهیم وکالت دفاع به عنوان یک مسلک مقدس سند فراغت بدست آورند.
این کورس با اهداف چون بلند بردن دانش مسکلی وکالت دفاع، نهادینه ساختن فرهنگ وکالت دفاع و ارائه خدمات حقوقی  بهتر برای شهروندان کشور توسط موسسه خدمات حقوقی افغانستان با همکاری نهادهای دولتی مرتبط، تدویر گردیده بود.
 
از رسانه های محترم تقاضا میگردد تا برای پوشش و نشر این برنامه، رسالت میهنی خویش را ادا سازند.
 
زمان:                                    2:00 بعد از ظهر، دوشنبه 10 قوس 1393
آدرس:                                  هوتل قصر بینظیر، چهارراهی تایمنی، کابل
 
تماس:                                   0795150250 | 0700285310 | 0778686135
 
 
 
معلومات در مورد موسسه خدمات حقوقي افغانستان:
موسسه خدمات حقوقي افغانستان  يك موسسه غير دولتي ، غير سياسي وغير انتفاعي بوده كه در راستاي دفاع از حقوق مظنونين ، متهمين ومحكومين به جرايم جنايي ؛ دفاع از حقوق زنان واطفال  تحكيم حاكميت قانون در افغانستان  وبرجسته ساختن نقش وكلاي مدافع در  تامين عدالت در كشور فعاليت می نماید.
عـدالـت و تأمین آن در جامعـه از اهمیـتِ زیـاد برخوردار بـوده و یـکی از آرمـان هاو خـواسـتـه های جـوامـع بشـری اسـت. یـکی از مـراجـع تطـبیـق کنـنده ی عدالـت ارگـانهای عدلـی و قضـائی بـوده و دستيابي به آن یکی از مولفه‌هاي توسعه‌ي نظام قضايي كشور پنداشته میشـود. بـرای تحـقـقِ عـدالـت در نظـام قضـائـی مـوجـودیـت و همـکاری تـمامِ ارگـانـها و نـهادهـا شـرطِ حـتمی و ضـروری اسـت. از جـمله ی نـهاد هـای ذیـربط یـکی آن وکـلای مـدافـع انـد کـه در عين استقلال و شجاعت  در چهارچوب موازين قانوني و رعایـت اصـولِ مسـلکی وظیفه ی مقدسِ دفـاع را ایفا مینمایـنـد. وکلای مدافع زمانِ می توانند شجاعانه و بصـورتِ مسلکی از موکل دفاع  نمایند که بـا دانـش و اخلاقِ مسـلـکی آراسـته بـوده بـرعلاوه ی قـوانیـن بـه اصـول و فـنـونِ وکالـت دفـاع معـرفـت داشـتـه باشـند.
در این راستايكي از فعاليت هاي   موسسه خدمات حقوقی افغانستان ، تدوير کورس مهارت های عملی وکالت دفاع برای محصلین پوهنخی های حقوق و شرعیات بوده كه يك موضوع تازه در كشور عزيز ما مي باشد.  این موسسه  توانسته است از بدو ایجاد موسسه تاحال دوازده دوره اموزشی کورس مهارتهای عملی وکالت دفاع را تدویر نماید و بیشتر از 2000 اشتراک کننده مستفید گردیده اند  از مجموعه دوهزار اشتراک کننده  1200 انرا از طبقه اناث  تشکیل داده که از پوهنخی های شرعیات ، حقوق  پوهنتون  کابل و پوهنتون های خصوصی داخل کشور میباشد. اشتراک کننده گان بعد از فراغت و آشنایی به وکالت دفاع به عنوان یک مسلک مقدس ، به نهاد های عدلی قضایی به نحوی جذب گردیده اند  که این خود دست آورد بزرگ برای نهادینه ساختن فرهنگ وکالت دفاع  تحکیم حاکمیت قانون در جامعه می باشد.