گزارش خبری ازمحفل افتتاح مرحله سوم برنامه همبستگی ملی درولایت غورهمه خبر ها