نشـريه ارگان ملي واجتماعي جوانان غور: شماره اول ماهنامه 21همه خبر ها