نامۀ جوانان غور به محترم رییس جمهوری اسلامی افغانستانهمه خبر ها