ملا عـبـدالـرووف فـرزنـد ملا عـبـدالـغـفـور فـرزنـد قـاضـی مـولانا عـبـدالـرحـیـم مشـهـور به جـامع الـعـلـومهمه خبر ها