طالبان از مکاتب ولایت غور نظارت نمی کنند !همه خبر ها